אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

שלוחי מצוה

הרב אריה שטרן שליט"א
בפרשת שלח נאמר (במדבר יג', א'-ג'):
"וידבר ה' אל משה לאמר שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם, וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה', כולם אנשים ראשי בני ישראל המה".

ויש להקשות - מהי משמעות המילה "לאמר" בענייננו? הרי "לאמר" פירושו - לומר לאחרים, והרי כאן ישנו ציווי מוגדר אל משה לשלוח אנשים לתור את הארץ, וא"כ מדוע נאמר בפסוק "לאמר"?

בעל "אור החיים" שם פס' א'- מתרץ קושי זה וז"ל:

"ואולי שבא להרשותו לומר שהדברים נאמרו לו מפי השכינה... גם שלא יחשדוהו ישראל כי משה חפץ בדבר ויאמרו כי דעתו כדעתם, לזה יצוה שיאמר להם כי כן ציוה לו המלך. גם כדי שישמעו לו לשלוח כסדר הנדבר אליו מה', ולא יעכבו על ידו כשידעו כי דבר מלך הוא. גם לפי דברי רז"ל שפרשו תיבת 'לך' לדעתך שאין ה' מצוה על הדבר, חפץ ה' שיאמר לישראל הדברים כמות שהם מפי עליון אולי ירגישו כי לא טוב עשות ויבטחו בה' ויאמינו בו".

אלא שעדיין יש לתמוה - מהו הדגש המיוחד לומר זאת דווקא בשם ה'? כמו כן, ידועה ומפורסמת הסתירה לכאורה בין פסוקי פרשתנו לפיהם עולה שיוזמת השליחות היתה של הקב"ה, ובין פסוקי פרשת דברים לפיהם עולה שיוזמת השליחות היתה של ישראל. וז"ל הפסוק: "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן, ויטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט" (דברים א', כב'-כג').

 
_______
_______
_______
0
מוסקט # פרשת שלח

הרב מרדכי גרינברג שליט"א
נשיא הישיבה

 
0
מוסקט # פרשת שלח

הרב זכריה טובי שליט"א
ראש הכולל

 
_______
230978_002
במלאת שמונה שנים לפטירת יקירנו
שמואל דוד הרשקו ז״ל

מחר, יום חמישי כ"ד סיון (7.6)

18:15 בבית העלמין במבוא חורון

19:15 תפילת מנחה, לימוד משניות והעלאת זיכרונות - בבית המשפחה
בית מספר 4 מבוא חורון


נתכבד בבואכם!
משפחת הרשקו

 
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

הרב דוד קמינצקי זצ"ל

אביהם של הרב ישראל (תשמ"ה), שמעון (תשמ"ז) ודניאל (תשנ"ה) קמינצקי
וסבם של אריה (תשע"ה) ותלמיד הישיבה יעקב (שנה ג') קמינצקי
 
ההלוויה התקיימה ביום שישי ח"י סיון תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה

 
_______
תנחומים לגדליה (גדי) דוד וייסברגר (מחזור תשנ"ה) בפטירת אביו הרב שלמה וייסברגר ז"ל
 
_______
לרב ישראל גליקמן לנישואי בנו נפתלי צבי

לנפתלי צבי גליקמן לנישואיו עם אביטל

לרב יצחק לוי לנישואי הבת אושרית עם הראל

לרב אפרים רובינשטיין לנישואי הנכדה


 
_______
אביטן נתנאל # אדרי נתנאל # בן-נון אורי # הרב בן-פזי חנוך # בעער אברהם אבא # גורן דוד # גרינברג-גוענדלר מנחם מנדל # דוד אריאל שמואל # דוידוביץ בנימין # הרב דיאמנט מרדכי # דידי יניב # הרב הורדן דוד # הרצברג שמואל # וורבלסקי חיים # טרייבוש דוד # כרמי אמיר פליקס # כשר מתן # לוין גדעון # ליבוביץ שלמה חיים # למברגר חיים # סגל אבי # סגרון דניאל # סולובייצ'ק משה ישראל # עו"ד סילבצקי עקיבא # סלמן נתנאל # סנגר אברהם # פורת הלל # פישמן אברהם # פלד בן ציון # פרוכטר חנן # צוברי איתי # צישלביץ ישראל # קולקר מנחם # קרמיזי אליהו # רבינוביץ דורון # רוזן תומר # רו"ח ריצ'מן גלעד # שובל חיים # שוורץ יהודה ליב # שיוביץ ישי # שמואלי אמיר יעקב # שריג יאיר
 
_______