אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

האם מותר לאכול לחמניה העשויה מקמח מצה?

ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א
עמדתי ואתבונן בדין "לחמניות" העשויות מקמח מצה או מתחליפי דגנים, אשר מתפיחים אותם בעזרת שמרים שנעשו על טהרת הכשרות לפסח, וחזותן כלחמניות חמץ גמור, האם יש לאסור אכילתן משום מראית עין.

איתא במסכת כריתות כא:
"אמר רב דם דגים שכנסו אסור, מיתיבי, דם דגים ודם חגבים מותר אפי' לכתחילה? כי תניא ההיא מתניתא דאית ביה קשקשים, כי קאמר רב דלית ביה קשקשים".

וכן פסק השו"ע יו"ד סי' ס"ו ס"ט:
"דם דגים אע"פ שהוא מותר אם קבצו בכלי אסור משום מראית עין, לפיכך אם ניכר שהוא של דגים
כגון שיש בו קשקשים מותר".

(וע"ע כריתות שם ובכתובות ס., ובשו"ע יו"ד ס' סו' ס"י)

והנה הרמ"א בדרכי משה (סוף סימן ס"ו) כתב:
"שמעתי שמהרש"ל בים של שלמה (פרק כל הבשר סי' נ"ב) למד מדין דם דגים שאסור משום מראית העין, לאסור בשר עוף בחלב שקדים, אא"כ הניח מן השקדים אצלו, משום מראית העין. ואין הכרח לדבריו, דשאני דם שהוא איסור כרת, משא"כ בבשר עוף בחלב שאינו אלא מדרבנן, וכן המנהג פשוט להתיר".

 
_______
_______
_______
DSC03702
_______
DSC03812
תמונות קבוצתיות ראשונות מתלמידינו שבצנחנים ושבשריון
_______
_______
_______
לדרור אדרי לבת המצוה של בתו

לר' דניאל ידיד ציון להולדת הבת

לאסי יצחק פור להולדת התאומים בן ובת

לנעם סלוצקין לנישואיו עם אחינועם

לרב שלמה פרידמן לבר המצוה של בנו איתן אברהם

לר' דוד שיטרית להולדת הבן

 
_______
אולמן אברהם יוסף # ניר אורבך # אלטמן אוריאל # הרב אלמשעלי גבריאל # אמסלם חגי דניאל # בידרמן דניאל אליהו # בן-חיים ערן # ברגר אליעזר ברוך # ברקאי יהודה # גדז' נתנאל ניסים # הרב גרוסברג אביגדור # דנינו אביחי # הניג יוסף-מאיר # הר-אבן אליהו # וולף ריצרד שלום # ויליג אברהם # יוסף אהרון # הרב יעקב אשר # כץ יאיר מאיר # הרב לוי עזרא # לנדאו משה # מרמלשטיין יהושע # משולם זיו # סאבו פנחס # סוסנה בצלאל # סירי יניב # סרוסי ממש עמיאל # ענטין יצחק גרשון # פלג שליו # פליטר יורם הלל # צוויטר אורן # ר' ציצוביץ מאיר אביעזר # קלטר מאיר # קרנדיאן יוסף חיים # רוזן אליה # שבח טל # שוסהיים יחיאל # שטסמן גלעד משה # שיינין איתמר
_______
_______