אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

21.4.2024

חברות וחברים יקרים, 
 
הצעה לעדכון ביקורת הצ2024-1 
 

מובא בזה לידיעתכם כי הצעה לעדכון ביקורת הצ2024-1 (להלן – "ההצעה") מתפרסמת בזה לקבלת הערות ותגובות הציבור עד יום ו', 31.05.2024, כ"ג אייר ה׳תשפ״ד, לאחר שהתקבל לכך אישור המועצה המקצועית בישיבתה מיום 15.04.2024 וכן אישור הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת מיום 17.04.2024 (לאחר הכנסת תיקונים שהתבקשו על ידי המועצה המקצועית).
 
הצעת עדכון ביקורת כוללת הצעה לתקן ביקורת (ישראל) 710 בדבר "מידע השוואתי – מספרים מקבילים ודוחות כספיים השוואתיים" אשר עוסק בחובות רואה החשבון המבקר בנוגע למידע השוואתי בביקורת של דוחות כספיים.

את התגובות וההערות יש להעביר אל רו"ח ג'רייס אליאס, ראש הסגל המקצועי, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: elias.jiries@icpas.org.il לא יאוחר מיום ו', 31.05.2024.

כל עוד לא נקבע עדכון ביקורת סופי, אין בהצעת עדכון ביקורת זאת משום קביעת כללים מקצועיים המחייבים רואה חשבון בעבודתו המקצועית.

להצעת עדכון ביקורת הצ2024-1
 לחצו כאן
 

בברכה,

מזכירות הלשכה

 
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה