אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

7.4.2024

חברות וחברים יקרים!

 
יישום ותפעול הוראת שעה לקבלת כספי מסים
בשל רווח ממימושי קריפטו

ביום 31.12.23 פרסמה רשות המסים נוהל (לחץ כאן) בנוגע לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר, אשר נועד לאפשר לציבור הנישומים לדווח ולשלם את המסים החלים עליהם על פי חוק. בהתאם לנוהל כספי המסים יופקדו לחשבון בנק של רשות המסים המתנהל בבנק ישראל וזאת לאחר בדיקת גורם מוסמך. יודגש כי נוהל הוראת השעה אינו מהווה הליך גילוי מרצון והוא בשלב זה בתוקף עד ליום 30.6.24.

ביום 3.4.24 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע ליישום ותפעול נוהל הוראת השעה (לחץ כאן) כאמור לעיל בצירוף טופס 909 (לחצו כאן) לדיווח על פעילות במטבעות וירטואלים בשנת המס. הנישום יצטרך לחתום על תצהיר מתאים ולצרף אסמכתאות מתאימות כמפורט בנוהל.

רשות המסים הבהירה כי היא נמצאת בדיונים להארכת הנוהל מעבר ל - 30/6/24.

____________...