אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
20.12.2023

הנדון: הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל"ג, 1973 קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.

נוכח המצב ולבקשת לשכת רו"ח מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023 נדחה עד ליום 31/3/2024.

יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן. במקרים חריגים (כגון – עסקים המצויים ביישובי עוטף עזה או ביישובי קו העימות), ניתן לפנות בבקשה להקלה בהתאם להוראות סעיף 130(א)(2)לפקודה, למשרד השומה בו מתנהל התיק.

למכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת  לחצו כאן

 
בנוסף לאמור לעיל , הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ביחד עם המועצה המקצועית של  הלשכה תפרסם הנחיות מיוחדות לגבי שינויים או התאמות העשויים להידרש בתכנון או בביצוע בקורת או בחוות דעת על הדוחות הכספיים לשנת 2023 המתייחסים לספירת המלאי.
 


בברכה,
____________...