אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
21.11.2023

חברות וחברים יקרים, 
 

 
מצ"ב פרסום שהוכן ע"י צוות אד-הוק שהוקם ע"י הגופים המקצועיים של הלשכה ואושר ע"י הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת וע"י המועצה המקצועית.

הפרסום מכוון לסייע לרואי החשבון בכל הקשור להתמודדות המקצועית עם השלכות המלחמה, והוא נדבך מקצועי, חשוב ומשלים, לפרסומי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ורשות ניירות ערך.

פרסום זה עוסק בהיבטי ביקורת/סקירה של הדוחות הכספיים, לרבות ההשפעה על חוות הדעת או הדיווח על ממצאי הסקירה של רואה החשבון המבקר, לפי העניין.


המסמך רלוונטי לעניין כל דוח כספי, מבוקר או סקור, שמתפרסם לאחר יום ה-7 באוקטובר, 2023 ומתייחס לתקופות שהסתיימו עד ליום 30 בספטמבר, 2023 – דוגמת דוחות כספיים שנתיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022 אשר את עבודת הביקורת שלהם המשרדים מסיימים רק כעת (יש רבים כאלה), וכן דוחות כספיים סקורים לתקופות ביניים דוגמת הדוחות לרבעון השלישי המתפרסמים ע"י התאגידים הציבוריים.

להורדת הפרסום לחצו כאן
 

בברכה,
WhatsApp_Ima...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה