אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


21.11.2023
 

הנדון: חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע) (להלן - "חוק דחיית מועדים") - שינויים מהותיים בהליך החקיקה בעקבות פניות לשכת רואי החשבון

חברות וחברים יקרים,
 
במסגרת הדיונים שנערכו בוועדת הכספים ביומיים האחרונים, אושר היום בוועדה חוק דחיית מועדים בנוסחו המתוקן לקריאה שניה ושלישית.

להלן מקצת השינויים שבוצעו בתזכיר החוק בעקבות בקשת הלשכה: 

1.  התיישנות לעניין הגשת דוחות מס 2022 - באופן חריג ולאור השפעת מצב הלחימה על מצבת כח האדם במשרדי המייצגים והנישומים, נקבע כי דוחות מס לשנת 2022 שיוגשו עד ליום 31.1.24 יחשבו לעניין התיישנות כאילו הוגשו ביום 31.12.23 (ובלבד שאותו נישום -  אם היה חייב בהגשת דוח מס לשנות המס 2020 ו - 2021 הם הוגשו עת תום השנה העוקבת לשנה המדווחת בדוח המס, קרי לדוגמא דוח המס לשנת 2021 הוגש עד ליום 31.12.22). 

2. דחייה במועדי החיוב לפי סעיף 3(ט1) - נקבע כי מועד החיוב לעניין 3(ט1) , בהתייחס ליתרות חובה צבורות לסוף שנת 2022 ידחה בשלושה חודשים, כלומר: לנישום תהיה אפשרות להחזיר את יתרת החובה שנמשכה ומועד החיוב בגינה היה אמור להיות ב 31.12.23 , וזאת עד ליום 31.3.24 . יובהר כי אם יתרת החוב לא תיפרע עד המועד האמור מועד החיוב בגינה (לרבות הפרשי הצמדה וריבית) יהיה לפי מועד החיוב המקורי בהתאם להוראות הסעיף. 

3. הארכת תקופת ההתיישנות - בהתחשב בכך שגם רשות המסים הינה מוגבלת בתקופת הלחימה הוארכה תקופת ההתיישנות של דיוני השומה לגבי שנות מס שהיו אמורות להתיישן בתום שנת 2023 (ככלל: שנת 2018) לתקופה של שלושה חודשים נוספים מתום התקופה הקובעת. יחד עם זאת, יודגש,  כי בהתאם להבהרה שתפורסם על ידי סמנכ"לית שומה ובקורת עם פרסום החקיקה והוצגה על ידי נציגי ראשות המסים בועדת הכספים, הליכי השומה יהיו אפשריים אך ורק אם נפתחו הליכי ביקורת גלויים משמעותיים לפני ה 31.10.23 (כגון: פניה למייצג או לנישום בדרישת חומר, בירור במייל וכיוצ"ב). עם פרסום החקיקה הבהרה זו תפורסם גם כן לכלל הנישומים והמייצגים ואנו נעדכן כמובן.

בברכה,
WhatsApp_Ima...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה