View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות 
מימון הלוואות המונים לעסקים – המודל הפאסיבי 
(P2B - Peer to Business Lending)
לקוחות וידידים נכבדים,
 
לאחרונה, פרסמה רשות ניירות ערך הצעת אסדרה להתרת מימון המונים בפטור מתשקיף בתחום הלוואות ה-P2B. הפרסום הוא שלב נוסף בניסיון לאסדר את תחום מימון ההמונים.
 
בשנה שעברה, פורסמה טיוטת תקנות מימון המונים (אשר טרם אושרה בוועדת הכספים). טיוטת התקנות נועדה לאסדר את פעילותן של חברות המגייסות הון או מנפיקות חוב באמצעות פלטפורמות מימון המונים אינטרנטיות ("רכז ההצעה").
 
התקנות מתייחסות להשקעה בחברה מסוימת הנבחרת על-ידי המשקיע ("המודל האקטיבי") וכוללות מגבלות על היקפי השקעה ע"י משקיעים ועל היקפי הגיוס של החברות, כמו גם חובות גילוי וזיהוי.
 
הצעת האסדרה החדשה, הצפויה להשתלב בתקנות מימון ההמונים, מבקשת להסדיר מודל נוסף – המודל הפאסיבי, לפיו המשקיע קובע רק את סכום ההשקעה ורמת הסיכון, בעוד שהפלטפורמה האינטרנטית בוחרת עבורו את ההלוואות הספציפיות ומפזרת את סכום ההשקעה בין ההלוואות שבמאגר שלה.
 
ההשקעה באמצעות המודל הפאסיבי אמורה להפחית את סיכון האשראי בקשר עם היקף ההשקעה הכולל, כיוון שסכום ההלוואה מפוזר כאמור בין מספר רב של לווים. לפיכך, הצעת האסדרה מגדילה את הסכומים המרביים להשקעה ולגיוס חוב, לעומת המודל האקטיבי, ומתאימה את חובות הגילוי של הצדדים למאפייניו של המודל הפאסיבי.


להלן עיקרי הצעת האסדרה: 
  • סכום השקעה מקסימלי של משקיע בפלטפורמה: 50 אלף ש"ח (לעומת 20 אלף ש"ח במודל האקטיבי); 
  • סכום הגיוס הכולל לתאגיד: 6 מיליון ש"ח בשנה (לעומת 3 מיליון ש"ח במודל האקטיבי); 
  • הטלת חובות ייחודיות על רכזי הצעה: על רכזי הצעה הפועלים במודל הפאסיבי יוטלו חובות ייחודיות, כגון: כללים הנוגעים להקצאת כספי המלווים ופיזורם בין הלוואות שונות, מתן שירותי גביית חוב, הפעלת קרן שיפוי וגילוי לגבי כל אלו; 
  • צמצום חובות גילוי ביחס ללווה: מוצע כי במודל הפאסיבי לא יידרש גילוי קונקרטי על הלווה, מלבד הוראה כללית לפיה מידע בקשר ללווים לא יכלול פרט מטעה; 
  • הרחבת חובות הגילוי ביחס לרכז ההצעה: מוצע לדרוש חובות גילוי בקשר עם שירותי גביית החוב, תיק ההשקעה של המשקיע ופעילות רכז ההצעה. 
לצפייה בהצעת האסדרה המלאה- לחץ כאן.
להצעה האמורה יש חשיבות מהותית לגופים העוסקים בתחום הלוואות B2P והשפעה על כדאיות ההשקעות בפלטפורמות אלו ותפעול הפלטפורמות עצמן.
נשמח לייעץ בנוגע להשלכות האפשריות של הרגולציה הקיימת והמתהווה והתאמת מתווה הפעילות של פלטפורמות הגיוס.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון 
הרצוג פוקס נאמן

מנהלת תחום ניירות ערך ושוקי ההון
טלפון: 03-6922091
landesmani@hfn.co.il


אפרת צור | שותפה
מחלקת ניירות ערך ושוקי הון 
טלפון: 03-6922871
tzure@hfn.co.il

אלעד וידר | שותף 
מחלקת בנקאות ומימון 
טלפון: 03-6925520
wiedere@hfn.co.il

 

מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי
הון
 לחצו כאן

למידע נוסף על בנקאות ומימון לחצו כאן


לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן
banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.