אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
אב תש"פ - אוגוסט 2020
main
עו"ד דובי זולטק
עו"ד גור נאבל
עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני
עדכונים בקשר עם מתווה אישור ביטוח נושאי משרה
לקוחות נכבדים,

נבקש לעדכן בדבר הקלה במתווה אישור ביטוח נושאי משרה, כפי שמפורט להלן.
לאחרונה התחוללו שינויים בשוק הביטוח (בין היתר כתוצאה ממשבר הקורונה), אשר הביאו לעליית פרמיות משמעותית, שבעקבותיה פרמיות הביטוח שנדרשו חברות לשלם בעת חידוש פוליסת ביטוח נושאי משרה חרגו מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול שלהן. לאור זאת, רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה הבהרות מקלות לעמדת סגל מספר 101-21: מדיניות תגמול (Best Practice).
הבהרות הרשות נוגעות לשימוש במתווה האישור המקל הקבוע בתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, לפיה בתנאים מסוימים, ניתן לאשר התקשרות בקשר עם ביטוח אחריות נושאי משרה בוועדת התגמול בלבד, אם תנאיה נקבעו במדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית, כדלקמן -

 
  1. בחודש יוני 2020 הרשות הבהירה כי בניגוד לעמדתה הקודמת, על מנת לעשות שימוש בתקנה 1ב1 האמורה, לא נדרש עוד שמדיניות התגמול תתייחס לגובה תקרות הפרמיה של פוליסת הביטוח ולגובה ההשתתפות העצמית של החברה, אלא די בכך שמדיניות התגמול תכלול התייחסות לגבולות האחריות בהתאם לפוליסות הביטוח בלבד. זאת, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות אינה מהותית לחברה. 
  2. ההבהרה האמורה לעיל לא סייעה באופן מלא לחברות אשר מדיניות התגמול הקיימת שלהן התייחסה במפורש לפרמטרים אלו ותנאי חידוש פוליסות הביטוח כאמור היו בחריגה מאותם פרמטרים. לפיכך, ביום 16 באוגוסט 2020 הודיעה הרשות כי עד לתיקון מדיניות התגמול באסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה, באופן שיתאם את ההקלה האמורה, היא לא תחשיב התקשרות של חברה עם גורם מבטח כאמור ככזו שנעשתה בחריגה מהותית מהאישור הקיים או כעסקה שבהליך אישורה נפל פגם מהותי, כאמור בסעיף 280 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (גם אם תיעשה בתנאים שונים מאלו שנקבעו במדיניות התגמול ביחס לרכיבי הפרמיה וההשתתפות העצמית), וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
  • ועדת התגמול אישרה את ההתקשרות;
  • ההתקשרות תיעשה בתנאי שוק;
  • ההתקשרות לא תהיה מהותית לחברה. 

לעמדת הרשות המעודכנת לחצ/י כאן.
 
אנו עומדים לרשותכם תמיד, ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה נדרשת.
 
המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.
בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון, בדוא"ל: gur.nabel@goldfarb.com ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני בדוא"ל: hadar.sharabani@goldfarb.com ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.