אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
 
main
עו"ד עופר רביד
עו"ד אורית זילוני-קליינמן
חובת הפקת ופרסום דוח השוואת שכר על-ידי מעסיקים
לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכנכם, כי אתמול (25.08.2020), פורסם תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד¹, שייכנס לתוקפו ביום 25.10.2020, ואשר מטיל חובה על מעסיקים פרטיים, המעסיקים יותר מ-518 עובדים, לאסוף נתונים על פערי שכר בין נשים לגברים ולפרסמם.
נזכיר, כי חובת פרסומם של נתוני שכר בפילוח לפי מין היתה קיימת עד כה עבור חברות ציבוריות, חברות אגרות חוב, תאגידי מים וביוב וכן גופים בשירות הציבורי בלבד.

בהתאם לחוק, על כל מעסיק המעסיק יותר מ-518 עובדים, לערוך אחת לשנה דוח פנימי על בסיס נתונים שנאספו על-ידו ולפי פילוח עובדים לקבוצות (סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים). בדוח יפורטו השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים. על הדוח להיות ערוך בהתאם לכללים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, וביניהם: כינויה של כל קבוצת עובדים; סוגי העובדים; המשרות שנכללו בקבוצה; נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית; נתונים בדבר שיעור העובדים המשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסדר או הסכם; שיעורם של עובדים אלה באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין; ועוד.

עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, על המעסיק למסור לכל עובד בחברה מידע בדבר הקבוצה אליה הוא משתייך, פילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. מסירת המידע האמור כפופה לכך שלא יופר כל דין אחר. יש לציין כי גם לפני התיקון לחוק, היה מחויב כל מעסיק למסור, לפי דרישת העובד, מידע בדבר רמות שכר של המועסקים, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. אולם כעת, לאחר התיקון לחוק, החובה המוטלת על המעסיק הינה אקטיבית².

על המעסיק לפרסם לציבור דוח פומבי (לרבות באתר האינטרנט של המעסיק), במסגרתו יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו באחוזים, בהתאם למפורט בתוספת השלישית לחוק, מבלי לחשוף את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה, ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש. על המעסיק לפרסם דוח זה אחת לשנה, ולראשונה, בגין שנת 2021, לא יאוחר מחודש יוני 2022, עם עריכת הדוח הפנימי.

אנו במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן בגולדפרב זליגמן נמשיך לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולעדכן בכל התפתחות.

[1] חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020 ("חוק שכר שווה" או "החוק"). לנוסח התיקון לחוק לחצ/י כאן.
[2] סעיף 7 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996. לסעיף זה לחצ/י כאן.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו למחלקת דיני עבודה ורילוקיישן בטלפון: 03-6089853, או לשותף האחראי על הטיפול בעניינכם במשרדנו.