אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
אייר תש"פ - מאי 2020
main
עו"ד דובי זולטק
עו"ד גור נאבל
עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני
הנחיית רשות ניירות ערך בעניין השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי בדוח הרבעון הראשון לשנת 2020 ונושאים נוספים
 
לקוחות נכבדים,

נבקש לעדכנכם בקשר עם פרסומי רשות ניירות ערך ("הרשות") מהימים האחרונים, והעיקרי שבהם עמדת הרשות בנושא השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020. העמדה האמורה מפרטת היבטים רבים ומקיפים בקשר לגילוי בדוח רבעון ראשון 2020 ומבטאת את ציפיית הרשות למתן גילוי מורחב ומפורט של התאגידים המדווחים בקשר עם השלכות משבר הקורונה.

כמו כן, במזכר המצורף עדכונים בנושאים נוספים:

 
  1. הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה;
  2. מדיניות הרשות בנוגע להנפקת אגרות חוב היברידיות;
  3. עדכון עמדה משפטית בדבר נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו על-ידי תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות.

למזכר המלא לחצ/י כאן.

אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם בתקופה מאתגרת זו ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה נדרשת. 
 
כותבי הניוזלטר: עוה"ד גור נאבל, הדר ציקינובסקי שהרבני וגלית בר כהנא
המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.
בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון, בדוא"ל: gur.nabel@goldfarb.com ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089999, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני בדוא"ל: hadar.sharabani@goldfarb.com ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089999.