אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
אדר תש"פ - מרץ 2020
main
עו"ד דובי זולטק
עו"ד גור נאבל
עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני
הבהרות והודעות רשות ניירות ערך בעקבות משבר הקורונה
לקוחות נכבדים,

בהמשך להודעות קודמות של רשות ניירות ערך ("הרשות") בנושא משבר הקורונה, לרבות הודעתה מיום 16 במרץ 2020 בדבר דחיית מועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 (ראה ההודעה הנ"ל כאן), נבקש לעדכנכם בדבר הבהרות והודעות נוספות אותן פרסמה הרשות בהקשר זה, כדלקמן:

 
1. הודעה בעניין ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות בכל אמצעי תקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
בעניין קיום אסיפות כלליות של בעלי מניות ואסיפות מחזיקי אגרות חוב, הרשות הבהירה כי לא קיימת לעמדתה מניעה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לקיים בתקופת המגבלות אסיפות כאמור באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. תאגידים שפרסמו דוחות זימון אסיפה עובר לתקופת המגבלות רשאים לעדכן את מקום ההתכנסות לאמצעי תקשורת כאמור.

בעניין קיום ישיבות דירקטוריון וועדותיו, לעמדת הרשות לא קיימת ככלל מניעה לפי חוק החברות שבתקופת המגבלות תאגידים יקיימו ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

יצוין, כי אין באמור לגרוע מהצורך לבחון קיומן של מגבלות רגולטוריות ואחרות לקיום ישיבות באמצעי תקשורת, ככל שחלות על התאגיד.

לנוסח המלא של הודעת הרשות לחצ/י כאן.

 
2. הודעה בעניין רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על-ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2019
בימים האחרונים פנו לסגל הרשות תאגידים בשאלה אודות האפשרות לבצע רכישות עצמיות או הצעת רכש עצמית של ניירות ערך על-ידי התאגיד בעת הנוכחית ובסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019.

לעמדת סגל הרשות, בעת הנוכחית, מקום בו תאגיד מפרסם דוחות כספיים מקדימים (הערוכים בהתאם לעמדת סגל משפטית 105-26: "דיווח מקדים לדוחות הכספיים"; העמדה הנ"ל זמינה כאן), במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקריים, אזי אין מניעה מביצוע רכישות עצמיות או הצעת רכש עצמית על-ידי התאגיד בשל כך שטרם פורסמו הדוחות הכספיים. סגל הרשות הדגיש כי בד בבד, על התאגיד לוודא לפני ביצוע העסקאות כאמור כי אין בידיו מידע מהותי אחר, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי שלא במסגרת הדוחות הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו (למשל מידע שעוכב פרסומו), או לחלופין לפרסם מידע כאמור בטרם ביצוע רכישות עצמיות או הצעת רכש עצמית כאמור.

יוזכר, כי אגב אימוץ תוכנית רכישה עצמית נדרש פרסומם של דיווחים מתאימים, הן בקשר לאימוצה והן לאחר ביצוע רכישות מכוחה.

לנוסח המלא של הודעת הרשות לחצ/י כאן.

אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם בתקופה מאתגרת זו ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה נדרשת. 

 
כותבי הניוזלטר: עוה"ד גור נאבל והדר ציקינובסקי שהרבני
המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לשותף המטפל ממשרדנו או אל עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, בדוא"ל: gur.nabel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-608-9802, או אל עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, מחלקת תאגידים ושוק הון, בדוא"ל hadar.sharabani@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-608-9816.