אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
Ido_Gonen
Dafna_Lotan
הנפקת אגרות חוב הניתנות לפירעון במניות
לקוחות יקרים,
 
נבקש להביא לידיעתכם מתווה עדכני לגיוס אגרות חוב לפיו, חברה רשאית לקבוע בתנאי אגרות החוב כי בסמוך לכל מועד פירעון, תוכל להחליט האם לפרוע את תשלומי הריבית ו/או הקרן בדרך של הקצאת מניות למחזיקים, חלף תשלום במזומן, על-פי נוסחה הקבועה מראש במסמכי ההצעה.


גיוס חוב כאמור מקנה לחברה גמישות בבחירת מתווה הפירעון במועד כל תשלום - מזומן או מניות, ובכך מגדיל את הגמישות הפיננסית בהתמודדות עתידית עם לוח הפירעונות.

להלן התנאים העיקריים לביצוע הנפקת אגרות חוב כאמור (הקבועים בתקנון הבורסה):
  • הנפקה על-ידי חברה שמניותיה נכללות במדד תל אביב 125; 
  • במידה והתקיימו בחברה "סימני אזהרה", כמשמעותם בתקנה 10(ב)(14)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, החברה לא תהא רשאית לבצע תשלום במניות; 
  • מחיר המניה לעניין חישוב כמות המניות שתוקצה למחזיקים במועד התשלום, לא יעלה על מחיר המניה הממוצע בתקופה של 10 ימי מסחר המסתיימים 5 ימי מסחר לפני 'היום הקובע' לתשלום הקרן/ריבית. החברה רשאית לקבוע מראש הנחה למחיר הממוצע כאמור (ואף שיעור הנחה שונה ביחס לתשלומי קרן ולתשלומי ריבית), לפי שיקול דעתה; 
  • הודעה על החלטת פירעון במניות תפורסם 15 ימי מסחר לפחות לפני 'היום הקובע' ולא יותר מ-45 ימים לפני יום התשלום.

 
* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לשותף המטפל ממשרדנו או לעו"ד דובי זולטק, שותף וראש מחלקת תאגידים ושוק הון, בדוא"ל: dubi.zoltak@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-608-9818; ו/או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, בדוא"ל: gur.nabel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-608-9802.