View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות
תקנות מימון המונים – הודעה לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה 
לקוחות וידידים נכבדים,
 
בהמשך לעדכון הלקוחות
הקודם שלנו בנושא זה ולאור פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ברשומות וכניסתן הצפויה לתוקף ביום 26 בדצמבר, 2017 ("תקנות מימון המונים"), הרינו לעדכן כי רשות ניירות ערך פרסמה ביום 29 ביוני, 2017 הודעה לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה, כלומר כפלטפורמה למימון המונים. 
 
על-פי הודעה זו, חברה המבקשת לפעול כרכז הצעה, נדרשת להירשם במרשם רכזי ההצעה אשר ינוהל על ידי רשות ניירות ערך, זאת בכפוף לעמידתה בתנאי הכשירות לרכזי הצעה, כפי שנקבעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות מימון המונים. לשם כך, על החברה המבקשת להגיש לרשות ניירות ערך בקשת רישום, אשר תכלול כל פרט מהותי בקשר עם עמידתה בתנאי הכשירות, ובין היתר, הפרטים המנויים להלן: פרטי החברה המבקשת; פרטי אתר האינטרנט באמצעותו בכוונת החברה המבקשת לפעול; שמותיהם ומספרי הזיהוי של בעלי השליטה ובעלי העניין בחברה המבקשת ושיעורי החזקותיהם בהון המניות ובזכויות ההצבעה בה; מיומנותה הטכנית של החברה המבקשת וקיום אמצעים מתאימים לצורך פעילותה בתור רכז הצעה; זהות הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה המבקשת; תיאור עסקים נוספים של החברה המבקשת מלבד כוונתה לפעול כרכז הצעה; וכן תצהירים של הגורמים המנויים בהודעה.
 
לקריאת המסמך המלא  - לחצו כאן
משרדנו מלווה פלטפורמות מימון המונים ו-P2P בכל היבטי פעילותן.

אנחנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בכל הנוגע לתקנות מימון המונים  ולרישום במרשם רכזי ההצעה, לרבות עמידה בתנאי הכשירות והגשת בקשת רישום. 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

הרצוג פוקס נאמן                     
אנשי קשר
 

אהוד סול | שותף
ראש מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון 
טלפון: 03-6922091

 sol@hfn.co.il

אילנית לנדסמן יוגב | שותפה
מנהלת תחום ניירות ערך ושוקי ההון
טלפון: 03-6922091

landesmani@hfn.co.il


 

מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן

למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד אלינה שכטרshechtere@hfn.co.il
banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.