header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
Ido_Gonen
Dafna_Lotan
התאמות נדרשות בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה
לאור הרחבת האחריות בחקיקה החדשה
לקוחות יקרים,
 
אחריותם האישית של נושאי המשרה והדירקטורים בתאגידים ובפרט בחברות ציבוריות, הורחבה לאחרונה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018 (הצפוי להיכנס לתוקף בספטמבר 2019), ובתיקון לחוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988. אחריות מורחבת זו, מכוח הוראות דברי החקיקה החדשים, איננה מכוסה בהכרח בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה הקיימות בידי התאגידים.
אנו ממליצים לבחון את פוליסות נושאי המשרה והדירקטורים אשר ברשותכם ולהתאימן לשינויי החקיקה.
 
למזכר המלא לחצ/י כאן.
 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידו גונן, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל ido.gonen@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372, או לעו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל dafna.lotan@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372.