View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות 
עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון
מרץ 2017
לקוחות וידידים נכבדים,
 
ביום 1 במרץ, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ריכוז עדכוני רגולציה לחודש מרץ 2017. במסגרת זו פורסמו ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות: 

 
סוכנים ויועצים
 • טיוטת תקנות עמלות הפצה - טיוטה שנייה;
 • טיוטת חוזר מעורבות תומך מכירה בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח. 
הלבנת הון 
 • טיוטת צו איסור הלבנת הון לגופים מוסדיים.
 ביטוח
 • חוזר הוראות לניסוח תכניות ביטוח (תיקון);
 • חוזר צירוף לביטוח (תיקון);
 • חוזר בירור וישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור. 
מסלקה פנסיונית
 • טיוטת הוראת ממונה תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
 • חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק הפנסיוני. 
משיכת כספים מקופת גמל 
 • טיוטת חוזר בעניין משיכת כספים מקופת גמל.
מידע ודיווח 
 • חוזר העברת קבצי מידע באמצעות כספות.
שירותים פיננסיים מוסדרים
 • טיוטת נוהל רישוי נותני שירותי אשראי.
בנוסף, במהלך חודש פברואר, 2017, פרסמה רשות שוק ההון (מעבר לריכוז ההוראות והטיוטות שפרסמה ביום 1 בפברואר, 2017) את ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות:
 
הון וסולבנסי
טיוטות הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס Solvency II (פורסמו ביום 7 בפברואר, 2017);
 
סוכנים ויועצים
נייר התייעצות לציבור – היעדר זיקה בין דמי ניהול לבין עמלת הפצה (פורסם ביום 27 בפברואר, 2017).
 
שירותים פיננסיים מוסדרים
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (רישום במרשם של נותני שירות להשוואת עלויות, ביטול והתליה של רישום), התשע"ז-2017 (פורסמו ביום 15 בפברואר, 2017);
לקריאת העדכון המלא ובו סקירה תמציתית של ההוראות המוזכרות לעיל 
לחצו כאן 
להוראות הנזכרות עשויות להיות השלכות על פעילות ונהלי הגופים המוסדיים ואנו ממליצים לגופים אלה לבחון את ההוראות ואת השלכותיהן, כמו גם לבחון את טיוטות הוראות הממונה שפורסמו ולהעיר הערותיהם ככל שישנן.
אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בדבר ההוראות הנזכרות, כמו גם בדבר טיוטות הוראות הממונה השונות שפורסמו והשלכותיהן הצפויות.
 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
הרצוג פוקס נאמן
מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון - לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן
אנשי קשר 

מנהלת מערך הביטוח וגופים מוסדיים
טלפון: 03-6922871
dorfmann@hfn.co.il

איילת רגבים-כהנוב | שותפה
שותפה, מערך ביטוח וגופים מוסדיים
טלפון: 03-6922091
regavima@hfn.co.il

banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחצו כאן.