View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות
תקנות מימון המונים אושרו בוועדת הכספים
לקוחות וידידים נכבדים,
 
בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו בנושא זה, הרינו לעדכן כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את "תקנות מימון המונים"1.
 
בשנים האחרונות, חלה התפתחות משמעותית בתחום גיוס הכספים באמצעות פלטפורמות מימון המונים (crowd funding). הרעיון ביסוד השיטה הוא גיוס סכום קטן ממספר רב של אנשים, על-מנת לצבור סכום כולל משמעותי. כיום, משמשות פלטפורמות מימון ההמונים כלי מימוני חשוב לחברות הזנק צעירות (Start-Up) וכן לעסקים קטנים ובינוניים בתחילת דרכם.
 
תאגידים שמגייסים הון עשויים להיחשב כמי שמציעים ניירות ערך לציבור. ככלל, הצעת ניירות ערך לציבור מחייבת תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, אך התקנות קובעות כי הצעת ניירות ערך באמצעות פלטפורמות מימון המונים, העונות לדרישות כשירות מסוימות, תהא פטורה מתשקיף, ולא תחול מגבלה על מספר הניצעים.
 
להלן סיכום נקודות מרכזיות בתקנות: 
(1) ניירות הערך המוצעים – מניות או אגרות חוב. 
(2) סכום הגיוס הכולל – עד שישה מיליון ש"ח, על פי אבני הדרך הבאות:
  • הסכום הבסיסי – 4 מיליון ש"ח;
  • ככל שהתקבל דוח בדיקה של הרשות לחדשנות או הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – 1 מיליון ש"ח נוספים;
  • ככל ש"משקיע מוביל" משתתף בהצעה – 1 מיליון ש"ח נוספים. 
(3) סכום הגיוס ממשקיע בודד – הסכום המירבי הוא 10,000 ש"ח בהשקעה בודדת וסך מצטבר של 20,000 שקלים ב-12 חודשים. סכומים אלה גדלים ככל שהכנסתו של המשקיע גבוהה יותר. 
(4) חובות גילוי - התקנות מפרטות את המסמכים שיכללו בהצעה, וכן דורשות מן המציעה לפרסם דיווחים באתר המציעה ובאמצעות האתר של רכז ההצעה  (בין היתר, על שינויים מהותיים בעסקיה). 
(5) אסדרת הפלטפורמות – פלטפורמות מימון ההמונים ידרשו להירשם ברשות ניירות ערך כ"רכז הצעה". על רכז ההצעה מוטלת החובה לנקוט אמצעים סבירים כדי לבדוק שההצעה עומדת בתנאי התקנות וכן חלות עליו חובות דיווח לרשות וחובות נוספות. 

התקנות תכנסנה לתוקף בתוך 6 חודשים ממועד פרסומן. לקריאת התקנות בנוסחן המלא לחצו כאן
משרדנו מלווה פלטפורמות מימון המונים ו-P2P בכל היבטי פעילותן.

 אנחנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בכל הנוגע לתקנות החדשות, ובכלל כך, הקמת מיזמי מימון המונים, רישום במרשם הרכזים והתאמת הפעילות לרגולציה.
 
 אנו מלווים גם מיזמים המבקשים לממן את פעילותם בדרך זו ונשמח לייעץ בעניין.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

הרצוג פוקס נאמן                     
אנשי קשר
 

אילנית לנדסמן יוגב | שותפה
מנהלת תחום ניירות ערך ושוקי ההון
טלפון: 03-692-2091
landesmani@hfn.co.ilאפרת צור | שותפה
מחלקת ניירות ערך ושוקי הון 
טלפון: 03-692-2871

tzure@hfn.co.il

מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן 
[1] תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז- 2017
banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.