View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות
ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים
לקוחות וידידים נכבדים,

 ביום 30 במרץ, 2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), אשר במסגרתו אומצה הקלה המאפשרת לתאגיד קטן, שהציבור לא מחזיק אג"ח שהונפקו על ידיו, להגיש דוחות חצי שנתיים חלף החובה להגיש דוחות רבעוניים. הקלה זו מתווספת לסל ההקלות שאושרו עד כה לתאגידים קטנים. 
  • מבנה הדוחות החצי שנתיים יהיה דומה בעיקרו לזה של הדוחות הרבעוניים.
  • ההקלה תכנס לתוקפה 30 ימים ממועד פרסום התיקון לתקנות הדיווח ברשומות, קרי ביום 29 באפריל, 2017. יצוין כי ביום 3 באפריל, 2017 פרסמה רשות ניירות ערך הבהרה, לפיה ניתן ליישם את ההקלה החל מדוחות הרבעון הראשון של שנת 2017.
  • ועדת הכספים אשר אישרה את התיקון לתקנות הדיווח ביום 15 בפברואר, 2017 קבעה כי תבחן שוב בעוד כשנה את האפשרות להחיל את ההקלה גם על סוגי תאגידים נוספים.
לקריאת התיקון לתקנות הדיווח – לחצו כאן.
ההקלה הינה בעלת השפעה על מתכונת הדיווח של תאגידים קטנים שאינם חברות אגרות חוב ושהציבור אינו מחזיק אג"ח שהנפיקו ועשויה להביא לחיסכון בעלויות הדיווח. אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בדבר אופן יישום ההקלה והכנת פורמט הדוחות החצי שנתיים.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

הרצוג פוקס נאמן                     
אנשי קשר

אהוד סול | שותף
ראש מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון 
טלפון: 03-6922091
 sol@hfn.co.il


אילנית לנדסמן יוגב | שותפה
מנהלת תחום ניירות ערך ושוקי ההון
טלפון: 03-6922091
landesmani@hfn.co.ilמידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן

למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד אלינה שכטרshechtere@hfn.co.il
banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.