View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות
חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז - 2017
 
לקוחות וידידים נכבדים,
 
ביום 30 במרץ, 2017 ("יום התחילה") פורסם ברשומות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז - 2017 ("החוק") אשר נועד להסדיר ביצוע וקביעת מועדי תשלומים מקסימליים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק משנה באופן דרמטי את מוסר התשלומים לספקים והוא חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וכן על כל העוסקים הרשומים ברשויות המע"מ.
 
להלן עיקרי החוק:


מועדי תשלום מקסימאליים: 
  • רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס ישלמו לספק בתנאי שוטף + 30 (אם התקופה נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון) או בתוך 45 ימים מהמועד בו הומצא החשבון. בהתקשרויות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, תשולם התמורה בתנאי שוטף + 70 או בתוך 85 מהמועד בו הומצא החשבון, לפי העניין. 
  • גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב (למעט גופים מסוימים) ישלמו לספק בתנאי שוטף + 45, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום ומועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג (ובכפוף לדיווח לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים). 
  • רשות מקומית תשלם לספק בתנאי שוטף + 45 ולגבי עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות, בתנאי שוטף + 80. היה והעסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני (מהמדינה או מגוף מתוקצב), רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן עד לאחר קבלת המימון החיצוני (אך לא יאוחר מ-150 ימים מהיום בו הומצא החשבון לרשות המקומית). 
  • עסק (לרבות עוסק מורשה, עוסק פטור ומוסד כספי) ישלם לספק בתנאי שוטף + 45, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום ומועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג. 
החוק קובע כי התמורה לספק תשולם בתנאים המפורטים לעיל בכפוף לכך שהספק המציא למזמין חשבון הכולל את כל הפרטים המהותיים ו/או קיים את כל התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה, בהתאם לחוזה ביניהם, שאם לא אז יידחה מועד התשלום עד לתיקון הליקויים, בכפוף להוראות בחוק.
 

הפרשי ריבית והצמדה: 
כל תמורה שלא שולמה עד המועד האחרון לתשלום החשבון (כמפורט לעיל) תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ואם חלפו 30 ימים מהמועד האמור - בתוספת ריבית פיגורים.
 
בהתייחס להתקשרות בין עסק, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב (למעט גופים מסוימים כדוגמת רשות מקומית או רשות מדינה) או גוף אחר שהוקם לפי דין, לבין ספק, החלת ההוראה לעניין הפרשי הצמדה וריבית תיעשה רק במקרים בהם היה לאותו גוף או עוסק, לפי העניין, עדיפות בעיצוב תנאי החוזה.
 
אין באמור כדי לגרוע מזכותו של ספק לכל סעד אחר לו הוא זכאי לפי דין בשל אי תשלום התמורה במועד.
 

התניה לטובת הספק: 
אין להתנות על הוראות החוק אלא לטובת הספק.
 

תחולה: 
  1. תחילתו של החוק היא 3 חודשים מיום התחילה, ולגבי התקשרויות של רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס ורשויות מקומיות – 4 חודשים מיום התחילה. 
  2. החוק יחול על חוזה שנכרת ביום התחילה ואילך (ולגבי התקשרויות של רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס ורשויות מקומיות – החל מהמועד שנקבע עבורם כיום התחילה ואילך).
​נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
 
הרצוג פוקס נאמן
מידע שימושי

למידע נוסף על המחלקה המסחרית לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן
אנשי קשר

נורית דגן | שותפה
המחלקה המסחרית
טלפון: 03-6927424
dagan@hfn.co.il


אוהד אלקסלסי| עו"ד
המחלקה המסחרית
טלפון: 03-6924724
elkeslassyo@hfn.co.il

banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.