View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות 
עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון
אפריל 2017
לקוחות וידידים נכבדים,
 
ביום 2 באפריל, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ריכוז עדכוני רגולציה לחודש אפריל 2017. במסגרת זו פורסמו ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות: 

 
סוכנים ויועצים
 • עמדת ממונה לעניין חובות בעל רישיון;
 • חוזר דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים;
 • חוזר דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד.
ביטוח כללי
 • עדכון לתיקון הוראות החוזר המאוחד - הוראות בענף ביטוח דירה.
 מסלקה פנסיונית
 • עדכון לחוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
 • חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון חובת שימוש.
חיסכון פנסיוני
 • טיוטת חוזר דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני - תיקון. 
קרנות פנסיה
 • טיוטת חוזר כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות.
ביטוח חיים
 • טיוטת חוזר הוראות בדבר תכניות ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור.
ביטוח סיעודי
 • טיוטת תיקון לחוזר הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרק 5 - ביטוח סיעודי;
 • טיוטת תיקון לחוזר הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי;
 • תיקון לטיוטת חוזר אחזור מידע אישי.
בנוסף, במהלך חודש מרץ, 2017, פרסמה רשות שוק ההון (מעבר לריכוז ההוראות והטיוטות שפרסמה ביום 1 במרץ, 2017) את ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות: 

ניהול השקעות
 • טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי)(תיקון), התשע"ו-2016 (נוסח שהועבר לוועדת הכספים);
 • טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ו-2016 (נוסח שהועבר לוועדת הכספים). 
חיסכון פנסיוני
 • טיוטה שנייה לחוזר הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות;
 • טיוטה שנייה לחוזר הוראות לניהול קרן חדשה. 
ביטוח בריאות וסיעוד
 • טיוטה לתיקון חוזר הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשע"ז-2017.
​נותני שירותי מטבע
 • הבהרות לעניין דיווח נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 
לקריאת העדכון המלא ובו סקירה תמציתית של ההוראות המוזכרות לעיל 
לחצו כאן 
להוראות הנזכרות עשויות להיות השלכות על פעילות ונהלי הגופים המוסדיים ובעלי הרישיונות ואנו ממליצים לגופים אלה לבחון את ההוראות ואת השלכותיהן, כמו גם לבחון את טיוטות הוראות הממונה שפורסמו ולהעיר הערותיהם ככל שישנן.
אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בדבר ההוראות הנזכרות, כמו גם בדבר טיוטות הוראות הממונה השונות שפורסמו והשלכותיהן הצפויות. 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
בברכת חג שמח,
הרצוג פוקס נאמן
מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון - לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן
אנשי קשר 

מנהלת מערך הביטוח וגופים מוסדיים
טלפון: 03-6922871
dorfmann@hfn.co.il

איילת רגבים-כהנוב | שותפה
שותפה, מערך ביטוח וגופים מוסדיים
טלפון: 03-6922091
regavima@hfn.co.il

banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחצו כאן.