ACTIVE_TRAI_...
חרבות ברזל | מסלול מהיר להקמת מרחב מוגן
עקב מלחמת חרבות ברזל ועל רקע הצורך הדחוף בבניית מרחבים מוגנים, שכן לפי פרסומים שונים כ-62% מהדירות בישראל אינן ממוגנות, ראינו לנכון להביא לידיעתכם מס' עדכוני חקיקה והליכי תכנון המקודמים בימים אלו שמטרתם האצת ההליכים הדרושים להקמת מרחבים מוגנים וכיו"ב.

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023
 • מדובר בהוראת שעה הקובעת פטור מהגשת בקשה להיתר בנייה, עבור הקמת ממ"ד ליחידת דיור הבנויה כדין, המצויה במבנים שאינם עולים על שתי קומות, או ליחידת דיור צמודת קרקע, ובלבד שאין ליחידת הדיור מרחב מוגן דירתי.
 • התקנות קובעות את הפרוצדורה שלפיה יש לפעול לצורך קבלת הפטור ובכלל זה: האישורים הנדרשים והדיווחים שיש להגיש לרשויות השונות לפני הקמת הממ"ד ובסיום העבודה, וכן מועדים לביצוע כל אחד מן השלבים.
  סטטוס: התקנות פורסמו ביום 26.10.23, מצ"ב מצ"ב קישור לקובץ התקנות.

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 38) (הרחבת בנייה לשם הקמת מרחב מוגן בבית מורכב), התשפ"ד-2023:
 • חוק המקרקעין קובע כי הרוב הדרוש להרחבת דירה לצורך הקמת ממ"ד או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הינו 60% מבעלי הדירות.
 • כאשרמדובר בבית משותף מורכב, הכולל מס' אגפים, נדרשת הסכמתם של 60% מבעלי הדירות מכלל האגפים שבבניין.
 • בהתאם להצעת החוק, תידרש הסכמתם של 60% מבעלי הדירות שבאותו אגף בו מבוקשת הקמת הממ"ד/ממ"ק ולא מבעלי הדירות שביתר האגפים. התנאי הוא, שלא יבוצעו פעולות בניה באגפים האחרים שלגביהם לא מבוקשת הקמת הממ"ד/ממ"ק.
  סטטוס: הצעת החוק עברה בכנסת, ביום 23.10.23, בקריאה ראשונה, וכעת בהכנה לקראת קריאה שניה ושלישית.

תמ"א /40/א/1/1 - תכנית מתאר ארצית למיגון 
 • תמ"א 40/א/1 אושרה בשנת 2019 וחלה על יישובי גבול הצפון בלבד ומאפשרת הליך מזורז למיגון בטווח של כ-9 ק"מ מהגבול הצפוני כאשר קיימת סטייה מהוראות התוכניות המפורטות החלות על המגרש (ללא צורך בהקלה וכיו"ב).
 • תמ"א /40/א/1/1 מטרתה להחיל את התמ"א הקיימת כאמור ביחס לכל שטחי מדינת ישראל (שבהם חל חוק התכנון והבניה).
  סטטוס: התמ"א פורסמה להערות הציבור.

תמ"א/40/ג -תכנית מתאר ארצית לשינוי הוראות בניה עבור עבודות חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה
 • מטרת התמ"א היא לקבוע מסלול רישוי מהיר (רישוי בדרך מקוצרת) לחיזוק מבנים בלבד ללא תוספת של יחידות דיור, ובתוך כך להגמיש הוראות בינוי בנושאים שונים, כגון תכסית וקווי בנין, על מנת לאפשר מתן היתר כאמור במסלול מקוצר.
  סטטוס: ביום 17.10.23 החליטה המועצה הארצית להעביר להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד רון צין
שותף מוביל, תכנון ובניה,
תשתיות וסביבה
עו"ד סיון רוזנבלט
תכנון ובניה,
תשתיות וסביבה
sivan.r@arnontl.com
עו"ד רן דרוק
תכנון ובניה,
תשתיות וסביבה
ran.d@arnontl.com