WebinarWar_2
עדכונים נוספים של רשות ניירות ערך
לתאגידים המדווחים
,בהמשך לעדכוניה הקודמים של רשות ניירות ערך על רקע מצב המלחמה שהוכרז על ידי ממשלת ישראל, אתמול, 25 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך גם את העדכונים הבאים:
  1. הארכת תקופת תשקיפי מדף ב-3 חודשים נוספים - חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד – 2023, קובע כי אישור רגולטורי שפקע או עתיד לפקוע בתקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 עד ליום 7 בינואר 2024 ("התקופה הקובעת") - יידחה מועד פקיעתו בשלושה חודשים. לאור העובדה שגם אישורי הרשות לפרסום תשקיף מדף וכן אישוריה להארכת תשקיף מדף ב-12 חודשים נוספים מהווים אישורים רגולטוריים, רשות ניירות ערך הבהירה כי תוארך תקופת תוקפם של תשקיפי מדף שפקעו או שעתידים לפקוע במהלך התקופה הקובעת בשלושה חודשים נוספים, אשר במהלכם ניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בתשקיף המדף.

  2. ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת – הרשות שבה ומבהירה כי ההוראה שפרסמה בתקופת הקורונה, לפיה אין מניעה חוקית על פי חוק ניירות ערך וחוק החברות לקיים אסיפות כלליות של בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב וישיבות דירקטוריון וועדותיו באמצעי תקשורת וללא נוכחות פיזית, ובלבד שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זו בו בזמן, עומדת בעינה, וניתן לפעול לפיה בכל עת וללא קשר למצב המלחמה שהוכרז בישראל.

מאחלים ומקווים לזמנים טובים ושקטים,
מחלקת חברות, מימון ושוק ההון
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
עו"ד שי מרגלית, שותף shaim@arnontl.com
עו"ד שירי וילקין shiriv@arnontl.com

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה