ACTIVE_TRAI_...
תזכיר חוק הירושה
(שניים שמתו כאחד והסתלקות – מבצע חרבות ברזל)
(הוראת שעה), התשפ"ד -2023
ביום 24.10.2023 פרסם משרד המשפטים  תזכיר לתיקון לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הירושה), לפיו מוצע, כהוראת שעה, כי לצורך חלוקת עזבונו של נפטר שנרצח בפעולות האיבה שאירעו ביישובי הדרום וסביבתם, יינתן לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט שיקול דעת לסטות מהכללים הקבועים בחוק הירושה בכל הקשור לקביעת סדר פטירה של מספר בני משפחה שנפטרו באותו עת ולא נקבע סדר הפטירה שלהם.

בנוסף, מוצע בתזכיר, לקבוע כהוראת שעה, כי יורשים של מנוחים שנרצחו באירועי האיבה ובקרבות במלחמת חרבות ברזל יוכלו להסתלק גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש (בעוד שעל פי החוק היום ההסתלקות היא רק לטובת בן זוגו, אחיו או ילדיו של המנוח).

נכון להיום חוק הירושה קובע את אופן חלוקת העיזבון במקרים שבהם נפטרו כמה בני משפחה ולא נקבע מה היה סדר הפטירות ביניהם (סעיף 9 לחוק). החוק מבחין בין "יורש ודאי", שיורש בכל מקרה חלק מהעיזבון בלי תלות בסדר הפטירות, לבין "יורש ספק" שיורש רק בסדר פטירות מסוים, ונותן עדיפות ליורש ודאי.

בתזכיר החוק מוצע לאפשר (בהוראת שעה) לרשם הירושה או לבית המשפט לסטות במקרים המתאימים, מהוראות חוק הירושה, מטעמי צדק והוגנות.

בנוסף, וכדי להקטין מחלוקות עתידיות ולצמצם את הסיכון לסכסוכי ירושה סביב שאלת סדר הפטירות ביחס לחלוקת העיזבון, ובשים לב למשמעות הלא פשוטה של דיונים כאלו על רקע הנסיבות הטראגיות, מוצע בתזכיר החוק לקבוע כי בני משפחה שנרצחו בפעולות האיבה ביישובי הדרום וסביבתם בימים 7.10.2023 עד 8.10.2023, יראו אותם כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה לעניין סעיף 9 לחוק הירושה

עוד מוצע, כהוראת שעה, לאפשר ליורשים של מי שנרצחו באירועי האיבה ובקרבות המלחמה להסתלק מן העיזבון לא רק לטובת בן זוג, ילדו ואחיו של המוריש, כאמור בסעיפים 6א) ו- 6(ב) לחוק הירושה, אלא גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש.

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד גיא שגיב
שותף מוביל, ניהול הון אישי
והעברה בין-דורית
guys@arnontl.com
עו"ד אבי שון
ניהול הון אישי
והעברה בין-דורית
avis@arnontl.com