WebinarWar_2
הנחה בארנונה עבור יישובי עוטף עזה והצפון שפונו

ביום 16.11.2023 אישר שר הפנים תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, שעניינו בין השאר מתן הקלה בארנונה למגורים (הנחה בשיעור 100%, להלן: "ההנחה"), עבור תושבי יישובי עוטף עזה ויישובי הצפון, אשר פונו ממקום מגוריהם בשל מלחמת "חרבות ברזל".

הזכאים להנחה הם מחזיקים בנכס למגורים ביישובים המפורטים בתוספת לחוק דחיית מועדים (הוראת שעהחרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023. 

תקופת ההנחה היא החל מיום 7.10.2023, ועד תום תקופת הפינוי של אוכלוסיית היישוב המפונה (בהתאם להחלטת ממשלה). יוער, כי ביישובים לגביהם החליטה הממשלה על פינוי של חלק מהתושבים (לפי אמות המידה שנקבעו בהחלטות ממשלה), תינתן ההנחה רק ביחס לנכסים המוחזקים בידי מי שנמצאו מצד הרשות המקומית כזכאים לפינוי

בשונה מהנחות אחרות בארנונה, לשם קבלת הנחה זו אין צורך בהגשת בקשה מצד המחזיק בנכס; מתן ההנחה אינו מותנה בפירעון יתרת הארנונה העומדת לחובת התושב ביחס לשנת הכספים; ובמצב בו נישום הזכאי להנחה מחזיק בשני נכסים (או יותר), הזכאות להנחה אינה מוגבלת רק לאחד מהנכסים.

עוד נקבע כי מחזיק בנכס שנקבע לגביו כי הוא חטוף או נעדר (לפי חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד-2023) יהיה זכאי גם כן להנחה מארנונה בשיעור של 100%, כל זמן שהוא בגדר חטוף או נעדר, בלי קשר למקום המצאו של הנכס.

בנוסף, אושרה הארכת תוקף הנחה מארנונה (שהייתה קיימת בשנים 2015 - 2022) לשנים 2023-  2024, שמשמעותה מתן הנחה למחזיקים בנכסים שבתחום העיר שדרות ויישובי עוטף עזה, בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים ו-39% לנכס אחר (עסקים).

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד עפר בר-און
שותף מוביל,
רשויות מקומיות
ofer.bo@arnontl.com
עו"ד רוית ברעם
שותפה מובילה, מיסוי מוניציפלי
ravit.bm@arnontl.com
עו"ד אורי עפרוני
מיסוי
מוניציפלי
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה