WebinarWar_2
מסים ומתווה פיצויים - הקלות של רשות המסים
 - עדכון מס' 5 - 

20.11.23

פרסומים נוספים מאת רשות המיסים בדבר הקלות, הנחיות ונהלים בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

נפתחה המערכת המקוונת להגשת תביעות נזק עקיף בכל מסלולי הפיצוי:

ביום 19.10.2023, פתחה רשות המיסים את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בכל מסלולי הפיצוי השונים עבור עסקים אשר כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל" סובלים מנזק כלכלי עקיף.

מסלולי הפיצוי העיקריים הינם:

מסלול הוצאה מזכה - מסלול זה תקף לחודשים אוקטובר-נובמבר 2023 ובו יפוצו עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

מסלול ירוק  (שכר) - במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, מסיבות שצוינו בתקנות, לרבות משום שפונה מביתו בהחלטת ממשלה.

מסלול ירוק (מחזורים) - במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. 

מסלול חקלאות - עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול הדומה במהותו למסלול יישובי ספר. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד בחודש אוקטובר 2023. במסלול זה יש תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

מסלול אדום - מסלול זה מאפשר לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי מלא בגין אובדן הכנסה או הפסד שנגרם להם כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה, בכפוף לעמידה בכל התנאים והדרישות המפורטות בחוק, בתקנות ובפסיקה. 

להגשת תביעה לחצו כאן.

הקלה בהקצאת מניות או אופציות באמצעות נאמן:

ביום 19.10.2023, פרסמה רשות המיסים הקלה הנוגעת ליישום סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המסדיר בין היתר את התנאים שבהם ניתן לקבל הטבה בהקצאת מניות או אופציות באמצעות נאמן.

על מנת שהעובדים יוכלו לממש את ההטבה, ולשלם בגין התמורה שיעור מס של 25% במקום שיעור מס שולי לפי גובה שכרם, על החברה להפקיד את המניות או האופציות בידי הנאמן במועד שנקבע בהנחיות שהוציאה רשות המסים ב-24 ביולי 2012.

בהתאם להקלה החדשה, במקרים שבהם תקופת ההפקדה חלה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023, ניתן יהיה להפקיד את האופציות או המניות בידי הנאמן עד ל-31 בדצמבר 2023, מבלי שהדבר ייחשב לאי עמידה בתנאי הסעיף. 

להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.
להנחיית סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, רולנד עם-שלם לחצו כאן.

פיצוי מוגדל בגין נזק עקיף לעסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית:

ביום 15.10.2023, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות המסדירות פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות במיוחד על ידי מערכת הביטחון ושאינם יישובי ספר. תקנות אלה מאפשרות פיצוי מוגדל לעומת זה שמוצע לעסקים בשאר חלקי הארץ.

התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים:

מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. התקנות כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022, עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע"מ מדי חודשיים ומוסד ציבורי. 

מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה- 7 ל- 31 באוקטובר 2023 בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.

מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40  ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

הגשת תביעה לפיצויים במסלולים הנ"ל, תיעשה דרך המערכת המקוונת שתעלה על פי פרסומי רשות המיסים לאוויר במהלך הימים הקרובים.

להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

עדכון פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון במס הכנסה ומע"מ:

ביום 14.11.2023 פרסמה רשות המיסים כי הוחלט על הרחבת האפשרות לביצוע פריסות תשלומים באמצעות מערכות המייצגים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ללא צורך בקבלת אישור מראש והגעה פיזית למשרדי הרשות.

במערכת המייצגים של מס הכנסה - נוספה האפשרות לבצע פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
במערכת המייצגים של מע"מ - במערכת זו קיימת כבר האפשרות לביצוע פריסת תשלומים בהרשאה לחשבון ואולם הורחבו התנאים לביצוע פריסה זו.

להודעת רשות המיסים המלאה בדבר פריסת תשלומים לעניין מע"מ, לחצו כאן.
להודעת רשות המיסים המלאה בדבר פריסת תשלומים לעניין מס הכנסה, לחצו כאן.

היערכות לקראת חידוש עבודת השומה והביקורת:

בעדכון מיום 19.10.2023 עדכנו בדבר הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים הממוענת לפקידי שומה, מנהלי מיסוי מקרקעין ומע"מ מיום 08.10.2023 ולפיה לאור המצב הבטחוני יש להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים ולגלות רגישות והתחשבות בציבור ובתוך כך יש גם להימנע מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים/עוסקים.

ביום 13.11.2023, פרסמה רו"ח פזית קלימן עדכון להנחיה הנ"ל ולפיה רשות המיסים נערכת לקראת חידוש עבודת השומה והביקורת וזאת ברגישות הראויה ותוך התחשבות בנסיבות של הנישום.

לנוסח ההנחיה המלא, לחצו כאן
 

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מסים
ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר
מסים
amiad.a@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה