ACTIVE_TRAI_...
היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות
הוראת שעה, 2023
 
עו"ד טל קרת, שותפה מובילה בתחום דיני עבודה
לקוחות וידידים יקרים,
 
אנו עוקבים יחד אתכם, בדאגה המשותפת לכולנו, אחר המצב הבטחוני המתפתח.
מצאנו לנכון לעדכן בדבר היתר שפרסם שר העבודה המאפשר הגדלת מכסת השעות הנוספות המותרת והארכת יום העבודה בעקבות המצב.

שנדע ימים טובים יותר,
 
ארנון, תדמור-לוי
מצב המלחמה וגיוס המילואים הגדול הביא עימו מחסור בידיים עובדות.

ביום 9.10.2023 חתם שר העבודה על היתר כללי שהגדיל את מכסת השעות הנוספות המותרת ואף מאפשר בתנאים מסוימים שיפורטו להלן להאריך את יום העבודה מ-12 ל-14 שעות עבודה.

היתר זה חל על כלל המעסיקים במשק שאינם מוגדרים כמפעל חיוני ושאינם מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, צו ההרחבה בענף ההיסעים וצו ההרחבה בענף הבניה, התשתית, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים. מעסיקים אלו יפעלו בהתאם לכללים הנוהגים והחלים עליהם כיום.

בנוסף, מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהא רשאי להעסיק עובדים על פי ההיתר רק אם התקיים בו אחד משני תנאים אלו:

1.במועד תחילת ההעסקה לפי היתר זה 20% לפחות ממצבת כח האדם שלו נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים בתפוקה זהה בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה.
  • על פי מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה לביטוח לאומי בין מאי 23 ליולי 23.
2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.

כל יתר המעסיקים עליהם חל ההיתר ומעסיקים המעסיקים מעל 20 עובדים שמתקיים בהם אחד משני תנאים אלו  יהיו רשאים להעסיק עובדים בשבוע עבודה שעד 67 שעות כולל שעות נוספות (כלומר 25 שעות נוספות בשבוע במקומות בהם שבוע העבודה הרגיל הוא הן 42 שעות), ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות.

בנוסף ניתן יהיה להאריך את יום העבודה הכולל שעות נוספות מ-12 ל-14 שעות בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו לכך ובכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום עבודה שכזה וזאת כמובן בנוסף להפסקות להן הוא זכאי על פי דין כיום.

היתר זה יעמוד בתוקפו למשך 14 יום או עד לסיום מצב החירום, המוקדם מביניהם.
2_14_0
עו"ד טל קרת
שותפה מובילה, דיני עבודה
Tal@ArnonTL.com