ACTIVE_TRAI_...
חרבות ברזל | אכיפת דיני התחרות
בתקופת המלחמה
זמן קצר לאחר התחלת הלחימה, ביום 10 באוקטובר 2023, פרסמה הממונה על התחרות הודעה מיוחדת שעניינה אכיפת דיני התחרות בתקופת המלחמה. הודעת הממונה הכירה במצוקה ובצרכים המיוחדים שעלולים להיווצר בתקופת החירום (ירידה משמעותית בכושר הייצור, ירידה משמעותית בצריכה, מחסור בסחורות, עיכובים בקבלתם או חידושם של אישורים רגולטוריים ועוד), ובכך ששיתופי פעולה בין חברות עשויים לסייע בהתגברות על קשיים אלה. הממונה מציינת כי לא זו בלבד ששיתופי פעולה כדי להתגבר על מכשולים אלה אינם מפחיתים תחרות, אלא שיש בהם אף לעיתים להבטיח את המשך קיום התחרות ביום שאחרי המלחמה. הממונה ציינה כי עומדת לרשות הציבור האפשרות להיוועץ  בסגל הרשות ביחס לחוקיות שיתופי פעולה כאמור. בהמשך להודעה המיוחדת, הודיעה הממונה על דחיית מועדים למענה על דרישות נתוני ועל הקלות בעניין סידורי מדפי קמעונאים על ידי ספקי מזון גדולים.  
 
חשוב לחדד עם זאת כי מצב המלחמה אינו מקנה פטור כלשהו מדיני התחרות ורשות התחרות ממשיכה בבדיקות בחשד להפרת דיני התחרות בזמן המלחמה. ממידע פומבי עולה כי רשות התחרות עשויה להתערב מקום בו גוף מונופוליסטי מנצל את מצב החירום כדי לגבות מחירים לא הוגנים וכן במצבים בהם שיתופי פעולה בין מתחרים אינם משרתים תכלית לגיטימית. בהקשר זה, פורסם ביום ראשון השבוע שרשות התחרות בודקת אם הודעתן של מספר רשתות אופנה על הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום תואמה ביניהן מראש. אמש פורסמו הודעות דומות על ידי מספר רשתות נוספות. 
 
על פי מדיניות רשות התחרות, פירמות עסקיות אינן רשאיות לתאם ביניהן תנאי העסקה של עובדים (לכלל זה יש חריג בחוק הנוגע להסדרים בין איגודי עובדים למעבידים), כשם שהן אינן רשאיות לתאם ביניהן מדיניות עסקית מול לקוחות או ספקים. יחד עם זאת, פרסום בסמיכות זמנים של החלטה דומה בדבר הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום אינה מלמדת כשלעצמה על תיאום ועשויה להיות גם פרי החלטה עצמאית שאינה פרי תיאום אסור. 
 
מומלץ לחברות שמעוניינות להידבר עם מתחרים או לשתף עמם פעולה לבחון מראש את חוקיות המגע עם המתחרה ולא להניח כי מצב המלחמה מאפשר פעולות שאינן מותרות בשגרה.   
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד שי בקל
שותף מוביל, דיני תחרות
עו"ד שני טמימה
דיני תחרות
shani.t@arnontl.com