ACTIVE_TRAI_...
החתמת ממנה על ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית (ללא מפגש פיזי)
החל מ-24.10.2023
בעקבות מצב המלחמה, האפוטרופוס הכללי מאפשר לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך גם בהיוועדות חזותית (הכוללת קול ותמונה) וללא מפגש פיזי בין עורך ייפוי הכוח המתמשך ("הממנה") לבין עורך הדין.
 
עריכת ייפוי כוח מתמשך בהיוועדות חזותית, כפופה לתנאים העיקריים הבאים:
א. קיום שתי שיחות וידאו: יש לקיים לפחות שתי שיחות וידאו עם הממנה, כאשר מתוכן שיחה אחת ללא נוכחות של מיופה/י הכוח בחדר בו שוהה הממנה בעת קיום השיחה וללא השתתפות מיופה/י הכוח בשיחת הוידאו. 
ב. קיום שיחת טלפון ללא תיאום: לפחות 24 שעות לאחר החתימה על ייפוי הכוח המתמשך ולפני הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, על עורך הדין ליצור קשר עם הממנה, ללא תיאום מראש, ולעדכן אותו על ההפקדה הצפויה של המסמך וזאת כדי לוודא כי הממנה זוכר, מבין ומעוניין בייפוי הכוח המתמשך.
ג. קיום מפגש פיזי משלים לאחר ההפקדה המקוונת: לאחר ההפקדה המקוונת, במועד בו הדבר יתאפשר, ולכל המאוחר עד לתאריך שייקבע בהמשך על ידי האפוטרופוס הכללי, יקיים עורך הדין מפגש פיזי עם הממנה על מנת לתקף את המסמך ולוודא את היותו של הממנה בעל כשירות וכן את מידת הבנתו את המסמך ורצונו בו. אם ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף לפני המועד שנקבע לקיום המפגש המשלים, לא יהיה צורך בקיום מפגש משלים בין עורך הדין לממנה. ככל שבמסגרת עריכת המסמך התקיים מפגש פיזי של עורך הדין עם הממנה (ללא נוכחות מיופה הכוח) ובאופן שעורך הדין יכול היה להתרשם מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך באותו מפגש, אין צורך לקיים מפגש פיזי נוסף לאחר החתימה או קיום שיחת טלפון, אף אם חלק מהמפגשים עם הממנה בשלב עריכת המסמך נערכו בהיוועדות חזותית, או אם החתימה על המסמך בידי הממנה בוצעה באמצעות היוועדות חזותית.
ד. תיעוד החתימה והעברת המסמך החתום לעורך הדין: עורך הדין יחזה במסגרת שיחת וידאו, בזמן אמת, בחתימה של הממנה על המסמך הפיזי, אשר יועבר ע"י הממנה אל עורך הדין לאחר השיחה, לצורך ביצוע ההפקדה המקוונת של המסמך. 

הוראות אלו יחולו גם לעניין עריכה וחתימה על מסמך ייפוי כוח רפואי, מסמך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד, מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, בכל הנודע לביצוע היוועדות חזותית של עורך הדין עם הממנה או עורך המסמך, בשינויים המחויבים, ואולם, ביחס למסמכים אלה לא תהיה חובה לקיים שיחת טלפון עם הממנה או עם עורך המסמך לפני ההפקדה או לערוך עמו מפגש פיזי משלים.
 
הוראה זו תעמוד בתוקפה החל מיום 24.10.23 ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, והיא תבחן מעת לעת בשים לב לנסיבות.
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד גיא שגיב
שותף מוביל, ניהול הון אישי
והעברה בין-דורית
guys@arnontl.com
עו"ד אבי שון
ניהול הון אישי והעברה בין-דורית
avis@arnontl.com