WebinarWar_2
חרבות ברזל - עדכוני רשות ניירות ערך לתאגידים מדווחים
על רקע מצב המלחמה שהוכרז על ידי ממשלת ישראל, אתמול, 16 באוקטובר 2023, פרסמה רשות ניירות ערך מספר עדכונים לתאגידים המדווחים כאשר העיקרי שבהם הינו מתן ארכה בת חודש ימים לכלל התאגידים המדווחים לפרסום דוחות רבעון שלישי לשנת 2023, כך שמועד פרסום הדוחות יידחה מיום 30.11.2023 ליום 31.12.2023. 
 
חברות אשר יבחרו לממש את הארכה כאמור, נדרשות לפרסם דיווח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה האמורה, או עד ליום 30.11.2023, לפי המוקדם מבניהם. 
 
עם זאת, הרשות מבהירה כי (1) כל דיווח אחר מלבד דוחות רבעון שלישי – יוגש במועדו; וכי (2) תאגיד מדווח שייבחר לממש את ההארכה כאמור יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף ולגייס באמצעותו, כל עוד לא פורסמו דוחות אלה (אלא אם הרשות תקבע אחרת).
 
תאגידים שמעריכים כי יתקשו לעמוד בדרישות הדין בפרסום דוחות מיידיים ותקופתיים מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לרשות לשם קבלת מענה וסיוע פרטני.
לעדכונים המלאים, ולדף ייעודי של הרשות בנושא עדכוני מלחמת חרבות ברזל, לחצו כאן.
 
מאחלים ומקווים לזמנים טובים ושקטים,
מחלקת חברות, מימון ושוק ההון

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
עו"ד שי מרגלית, שותף:  shaim@arnontl.com 
עו"ד שירי וילקין:  shiriv@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה