WebinarWar_2
מיסים - הקלות, הבהרות ונהלים של רשות המיסים 
בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל" ולנוכח המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, פרסמה רשות המיסים שורה של הקלות, הבהרות ונהלים, כמפורט להלן:

הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום של הדוח התקופתי למע"מ לחודש ספטמבר 2023:

מלבד להקלה שפורסמה על ידי מנהל רשות המיסים עו"ד שי אהרונוביץ ביום 10.10.2023 ביחס לכלל הדיווחים התקופתיים (מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה) ולפיה עוסקים יהיו רשאים להגיש דיווחים תקופתיים עד ליום 26.10.2023, החליטה רשות המיסים לאפשר לעוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את דוח מע"מ התקופתי לחודש ספטמבר עד ליום שני, 27.11.2023 וזאת ללא חיוב בהפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

על המעוניינים לנצל את ההקלה של דחיית התשלום למע"מ, להיכנס אל מסך התשלומים וככל וישלמו עד ליום 27.11.2023, ייהנו מההקלה ללא חיובים נוספים. 
לגבי מי שכבר דיווח ומעוניין לנצל את ההקלה, עליו להיכנס למערכת המייצגים ולבטל את התשלום. בהמשך, ולא יאוחר מיום 27.11.2023, יהיה עליו להיכנס ל"תשלום חובות" ולשלם.

הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023:

נקבע כי בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים וזאת עד ליום 1.12.2023 כאשר מועד זה יעודכן על ידי רשות המיסים בהתאם למצב הבטחוני. כל זאת, למעט מקרים חריגים ובאישור סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד. מובהר כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק וכי אין מדובר בביטול עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא בעצירת ההליכים האמורים בלבד.

מענה מקוון לפניות:

מענה לפניות יינתן במסגרת השירותים המקוונים: א. מערכת מפ"ל. ב. מערכת פניות מייצגים. 
מלבד ערוצי הפנייה כאמור, יינתן גם מענה מיוחד למייצגים המגויסים לשירות מילואים בדוא"ל:
haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

תושב חוץ המגיע לישראל לטובת שירות בצה"ל מכוח סעיף 8 לחוק שירות המילואים תשס"ח- 2008 ("צו 8"):

ביום 16.10.2023 פרסמה רשות המיסים הבהרה ולפיה יחיד תושב חוץ אשר הגיע לישראל על פי צו 8 ימשיך להיחשב לתושב חוץ עד לתום שירות המילואים. האמור נובע מכוח תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006, הקובעת כי יראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצה"ל – עד לסיום שירותו הצבאי ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: 
א. היחיד אינו עולה חדש. 
ב. בחמש השנים הקודמות לשנת המס היה היחיד תושב חוץ. 
ג. היחיד ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.

יחיד המעוניין להמשיך להיחשב כתושב חוץ מכוח התקנה כאמור, יהא רשאי להגיש את הודעתו לרשות המיסים על רצונו בכך, גם במועד מאוחר יותר. בנוסף, רשות המיסים הבהירה כי ביחס לתושב חוץ אשר הגיע לישראל לטובת שירות סדיר או לטובת שירות מילואים על פי צו 8 ואינו עומד בכל התנאים הקבועים בתקנה כאמור, יילקחו בחשבון הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי בעת מניין ימי השהייה בארץ לצורך קביעת מקום התושבות.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי:

רשות המיסים הודיעה כי תקל על עמותות המגייסות תרומות ייעודיות לסיוע במאמץ המלחמתי כך שעמותות  או חברות לתועלת הציבור שיש להן אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יוכלו לגייס תרומות כאמור אף אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית. מובהר כי הקלה זו תהא תקפה רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

נוהל שחרור תרומות לצה"ל מהמכס:

על פי הנוהל שפרסמה רשות המיסים, על גורם המעוניין לייבא (ללא ליווי של נוסע) ולתרום ציוד לצה"ל, לפנות למנהלת של משרד הבטחון בכתובת הדוא"ל Trumot_migun@mod.gov.il או בטלפון מס': 073-3538888.

במידה והמנהלת אישרה כי אכן מדובר בתרומה וכי צה"ל מאשר את קבלתה, משרד הבטחון יגיש הצהרת יבוא על שם משרד הבטחון ואישור המנהלת יהווה גם את אישור הוועדה לכיסוי מיסים במשרד האוצר ותשלום המע"מ יבוצע על ידי מחלקת הכספים של רשות המיסים.

בנוסף, גורם המעוניין לייבא ולתרום ציוד לצה"ל בליווי של נוסע, על הנוסע המגיע עם תרומה לאולם הנוסעים לעבור דרך "המסלול האדום" ולמלא טופס הצהרה. בודק המכס באולם הנוסעים יבדוק כי ההצהרה תואמת את הטובין והמשך הטיפול יועבר לנציג משרד הבטחון הנמצא במקום.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

מענק סיוע לתושבי העוטף:

ביום 15.10.2023 פתחה רשות המיסים את האפשרות להגשת בקשות מקוונות לקבלת מענק סיוע עבור תושבי עוטף עזה שהתפנו או פונו מבתיהם וזאת לטובת סיוע בהתארגנות ראשונית עבורם. בהתאם להחלטת הממשלה, גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪ לאדם ועד 5,000 ₪ למשפחה. 
למענק זכאים תושבי העוטף המתגוררים מ-0 עד 7 ק"מ מרצועת עזה שפונו או התפנו מבתיהם החל מיום 7.10.2023. 
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן; להגשת הבקשה, לחצו כאן.

דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022:

ביום 10.10.2023, הודיעה רשות המיסים על מתן אורכות נוספות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 מעבר להסדר האורכות הקיים למייצגים.
המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט להלן:

חברות - מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
יחידים - מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
הצהרות הון - הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

אישורים על ניכוי מס במקור:

ביום 08.10.2023, הודיעה רשות המיסים על הארכת תוקף לאישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.09.2023 וזאת עד ליום 30.11.2023. 
מובהר כי מי שאין ברשותו את האישורים יכול לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייצגים המקושרים לשע"מ.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

השגות, ערעורים ומסמכים:

ביום 08.10.2023 פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים הממוענת לפקידי שומה, מנהלי מיסוי מקרקעין ומע"מ ולפיה לאור המצב הבטחוני יש להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים ולגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק לרבות מתן אורכות להגשת השגות, ערעורים והגשת מסמכים.
לנוסח המלא, לחצו כאן.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי, שותף מוביל במחלקת מיסים: ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר, מחלקת מיסים: amiad.a@arnontl.comלחץ לקבלת לגרסה הנגישה