WebinarWar_2
מסים ומתווה פיצויים - הקלות של רשות המסים
 - עדכון מס' 8 - 

08.01.2024

פרסומים נוספים מאת רשות המיסים בדבר הקלות, הנחיות ונהלים בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

הארכת מתווה הפיצויים לחודש דצמבר 2023

בהמשך לעדכון שפרסמנו ביום 21.12.2023 בדבר הכוונה להאריך את מתווה הפיצויים לעסקים גם לחודש דצמבר 2023, הרינו לעדכנכם כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים מכוח הפרק השמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א-1961 וזאת עד לסוף דצמבר 2023.

על פי ההארכה שאושרה, עסקים יפוצו בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר- דצמבר 2023 במתווה זהה למתווה הפיצוי בגין ירידת המחזורים שנקבע לחודש אוקטובר 2023. בחינת ירידת המחזורים תתבצע על ידי השוואת החודשים נובמבר- דצמבר 2022 לחודשים נובמבר-דצמבר 2023.

רשות המיסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח ב- 15 בינואר 2024
 
לצפייה בהודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן
לצפייה בהודעת ועדת הכספים של הכנסת, לחצו כאן.
 
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד 2024:

בהמשך לעדכון שפרסמנו ביום 21.12.2023 בדבר טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד-2023, הרינו לעדכנכם כי ביום 01.01.2024 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד-2024 ("התקנות").

בהתאם למנגנון הפיצוי שנקבע בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, זכאות העוסקים לפיצוי וגובהו, מושפעים, בין היתר, משיעור ירידת המחזורים של העוסק ב"בתקופת הזכאות" לעומת "תקופת הבסיס". ככל שהירידה במחזורי העוסק גדולה יותר, כך יהא העוסק זכאי לפיצוי גבוה יותר.

בהתאם לתקנות שפורסמו, נקבעו מחזורי עסקאות חליפיים לטובת עוסקים שמחזוריהם בתקופת הבסיס היו נמוכים עקב שירות מילואים או תקופת לידה והורות והם אינם משקפים נכונה את מחזורי העסקאות הרגילים שלהם. במקרים כאלו, הנוסחה הרגילה שנקבעה בפרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961, לחישוב ירידת מחזורים, לא תשקף נכונה את הפגיעה במחזורי עסקאותיהם. במסגרת התקנות נקבעו דרכי חישוב חלופיות למקרים אלו.
 
לצפייה בנוסח התקנות לחצו כאן
 
 פרסום הוראות ביצוע לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע):

בהמשך לעדכוננו מיום 30.11.23 בדבר פרסום ברשומות של חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, (הוראת שעה – חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023, הרינו לעדכנכם כי רשות המיסים פרסמה הוראות ביצוע והנחיות חשובות בנושא. 
 
להוראת ביצוע מס הכנסה 1/2024, לחצו כאן.
להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2024, לחצו כאן.
להנחיות יישום לעניין מס ערך מוסף, לחצו כאן.
 
חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון)(דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה(, התשפ"ד- 2023 (להלן: "תיקון לחוק דחיית מועדים"):

תחילה נזכיר כי חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן: "חוק דחיית מועדים"),  מהווה תיקון חקיקה זמני ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב הבטחוני אינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

כפי שעדכנו ביום 21.12.23, "התקופה הקובעת" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק דחיית מועדים, הוארכה עד ליום 31.12.2023.

נבקש לעדכנכם כי ביום 31.12.2023, פורסם ברשומות התיקון לחוק דחיית מועדים ובמסגרתו נקבע הסדר המשך  לחוק דחיית מועדים שיחול בקשר עם התחייבויות משפטיות שמועד ביצוען הינו החל מיום 1.1.2024 ועד ליום 29.2.2024. 
 
לצפייה בנוסח התיקון לחוק דחיית מועדים לחצו כאן

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מסים
ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר
מסים
amiad.a@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה