WebinarWar_2
מסים ומתווה פיצויים - הקלות של רשות המסים
 - עדכון מס' 7 - 

21.12.23

פרסומים נוספים מאת רשות המיסים בדבר הקלות, הנחיות ונהלים בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע נוסף לתושבים שפונו מבתיהם:

ביום 11.12.2023, פרסמה רשות המיסים כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות מקוונות למענק התארגנות לצורך הצטיידות לעונת החורף למפוני העוטף ויישובי הצפון. בהתאם להחלטת הממשלה, גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪ לאדם ועד 5,000 ₪ למשפחה. מדובר במענק נוסף על מענק בסכום זהה ששולם למפונים בעוטף החל מ-15 באוקטובר.

למענק זכאים תושבי העוטף המתגוררים מ-0 עד 7 ק"מ מהרצועה ותושבי יישובי הצפון, העומדים בתנאים הבאים: מקום מגוריהם הקבוע הוא ביישוב שפינויו הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2023; שפונו מבתיהם החל מ- 7.10.2023; ועדיין לא שבו למקום מגוריהם הקבוע. 

ניתן להגיש בקשות עד ליום 31.12.2023. הבקשות למענק יוגשו באתר רשות המיסים ויטופלו תוך 3 ימי עסקים מהגשתן.

יודגש כי מענק זה אינו מהווה פיצוי בשל נזקים המזכים בפיצוי לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ובהתאם, לא יקוזז מהסכומים המגיעים לניזוק.

להגשת בקשה למענק, לחצו כאן.
לפרסום המלא של רשות המיסים, לחצו כאן.

טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד 2023:

בהתאם למנגנון הפיצוי שנקבע בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, זכאות העוסקים לפיצוי וגובהו, מושפעים, בין היתר, משיעור ירידת המחזורים של העוסק ב"בתקופת הזכאות" לעומת "תקופת הבסיס". ככל שהירידה במחזורי העוסק גדולה יותר, כך יהא העוסק זכאי לפיצוי גבוה יותר. 

הרינו לעדכנכם כי ביום 7.12.2023, פורסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ"ד-2023 (להלן: "טיוטת התקנות") ולפיה מבוקש לקבוע מחזורי עסקאות חליפיים לטובת עוסקים שמחזוריהם בתקופת הבסיס היו נמוכים עקב שירות מילואים או תקופת לידה והורות והם אינם משקפים נכונה את מחזורי העסקאות הרגילים שלהם. במקרים כאלו, הנוסחה הרגילה שנקבעה בפרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961, לחישוב ירידת מחזורים, לא תשקף נכונה את הפגיעה במחזורי עסקאותיהם. במסגרת טיוטת התקנות מוצע לקבוע דרכי חישוב חלופיות למקרים אלו.

לנוסח טיוטת התקנות המלא, לחצו כאן

צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס’ 2) (התשפ"ד-2023) (להלן: "צו לדחיית מועדים"):

נזכיר כי חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק"),  מהווה תיקון חקיקה זמני ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב הבטחוני אינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

ביום 7.12.2023, פורסם צו לדחיית מועדים המאריך את "התקופה הקובעת" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, עד ליום 31.12.2023 ואת "תקופת הדחייה" כהגדרתה בסעיף 2(א) לחוק, לשמונים וחמישה ימים ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

לנוסח הצו לדחיית מועדים, לחצו כאן

לנוסח החוק, לחצו כאן.

הארכת מתווה הפיצויים לחודש דצמבר 2023

מתוך הנחה כי כתוצאה מהימשכות פעולות הלחימה, ייתכן שייגרמו נזקים לעוסקים גם בחודש דצמבר 2023 וכדי לאפשר פיצוי מהיר עבור נזקים עקיפים שייגרמו בחודש דצמבר 2023, פורסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (התקופה הקובעת), התשפ"ד 2023 אשר במסגרתה מבוקש להאריך את ה"תקופה הקובעת" כך שפיצויים המשתלמים מכוח פרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א-1961 ישתלמו גם לגבי נזקים שנגרמו לעסקים בחודש דצמבר 2023.

יצוין כי ההארכה של התקופה הקובעת כאמור מאריכה גם את התקופה שלגביה יחולו התיקונים לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשל"ה-1995, המופיעים בסעיף 5 לחוק התכנית הכלכלית והתיקונים לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, המופיעים בסעיף 7 לחוק התוכנית הכלכלית.
לצפייה בנוסח הטיוטה המלא, לחצו כאן.

הבהרה בנוגע להודעה המתחזה להודעה מרשות המיסים:

ביום 05.12.23 פרסמה רשות המיסים אזהרה לציבור לפיה נשלחו לציבור הודעות המתחזות להודעות מרשות המיסים, המציעות לציבור "פיצוי עבור המיסים שלהם" ובהן מתבקשים מקבלי ההודעה לסרוק את הברקוד המצורף. רשות המיסים מבהירה כי ההודעות לא נשלחו על ידה ומומלץ כמובן לא לסרוק את הברקוד. 

להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מסים
ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר
מסים
amiad.a@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה