WebinarWar_2
פורסמו תקנות שירותי תשלום (פטור מהוראות החוק) (תיקון), התשפ"ד-2023

28.11.23

בהמשך לפרסומנו הקודם בנושא,1 ביום 23 בנובמבר 2023, פורסמו ברשומות תקנות שירותי תשלום (פטור מהוראות החוק) (תיקון), התשפ"ד-2023.

תקנות אלה, שאושרו על-ידי ועדת הכלכלה של הכנסת ביום 13 בנובמבר 2023, מאריכות את תקופת הפטור שניתן בתקנות המקוריות מחלק מהוראות חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 ("החוק") ביחס לאמצעי תשלום מסוימים, כדלקמן:

1. ביחס לאמצעי תשלום שבהתאם לתנאי החוזה הקובע את תנאי השימוש בהם, אינם מיועדים לשימוש של משלם מסוים, אשר הסכום המרבי שניתן לצבור בהם הוא 1,500 ש"ח והם אינם ניתנים לטעינה חוזרת, ושהחיוב בהם מידי ולא ניתן לבצע בהם תשלומים נדחים – הוארכה תקופת הפטור עד ליום 13 במאי 2025.

2. ביחס לאמצעי תשלום מסוג "כרטיס תשלום" (כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)) שהונפקו לשימוש של משלם שאינו מסוים ונמסרו למשלם המסוים באמצעות גוף ממשלתי או תאגיד ללא מטרת רווח, במסגרת סיוע כלכלי שניתן לו, הניתנים לטעינה חוזרת כך שהסכום המרבי שניתן לצבור בהם בכל זמן הוא 1,500 ש"ח, אם החיוב בהם מידי ולא ניתן לבצע בהם תשלומים נדחים, ניתן לתת הוראות לתשלומם באמצעות הצגתם באופן פיזי בלבד, והם מאפשרים רכישה ממספר מצומצם של ספקים – הוארכה תקופת הפטור עד ליום 14 באוקטובר 2026.

מועד תחילתן של התקנות נקבע, רטרואקטיבית, החל מיום 15 באוקטובר 2023 (תום תוקפן של התקנות המקוריות).

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד יובל שלהבת, אביעד לחמנוביץ', איתמר א. כהן, וגיא פוקס ממחלקת הבנקאות במשרדנו.


1 ראו מזכרנו הקודם מיום 27.4.23 בעניין פרסום תקנות שירותי תשלום (פטור מהוראות החוק), התשפ"ב-2022.
מזכר זה הוא עדכון כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. אנו מזמינים אתכם לעמוד עמנו בקשר לפרטים נוספים ולייעוץ בקשר לבחינת השלכות החוק בנושאים פרטניים. הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד עדי וייצמן ועידן ארנון ממחלקת הרגולציה, עו"ד אמיר שרף וריקי ברנר ממחלקת שוק ההון, ועו"ד שי בקל ושני טמימה ממחלקת התחרות במשרד ארנון, תדמור - לוי.
עו"ד יובל שלהבת
שותף, בנקאות ופיננסים, פינטק ובלוקצ'יין
yuvals@arnontl.com
 עו"ד אביעד לחמנוביץ
שותף, בנקאות ופיננסים ואמצעי תשלום
aviad@arnontl.com
עו"ד איתמר א. כהן
שותף, בנקאות ופיננסים, פינטק ובלוקצ'יין
itamarc@arnontl.com
עו"ד גיא פוקס
שותף, בנקאות ופיננסים ואמצעי תשלום
guy.f@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה