WebinarWar_2
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023

23.11.23

אתמול, ביום 22 בנובמבר 2023, התקבל בקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023 ("החוק"). על רקע מלחמת חרבות ברזל שפרצה ביום 7 באוקטובר 2023, נועד החוק לאפשר לרשויות הציבוריות ולציבור בישראל גמישות ביחס לעמידה בלוחות זמנים שנקבעו בדברי חקיקה שונים, ולביצוע פעולות מנהליות ותאגידיות, נוכח הקושי בקיום שגרת עבודה רגילה במגזר הציבורי והפרטי.

מדובר בחוק מקיף בן מספר פרקים העוסקים בנושאים שונים. עיקרו של החוק בדחיית מועדים לקבלת החלטות מנהליות ולביצוע פעולות של אזרחים מול רשויות ציבוריות, אלא אם אלה הוחרגו מכך במפורש בחוק או אם החריגה אותם רשות ציבורית ספציפית. החוק עוסק עוד בהארכת כהונתם של בעלי תפקידים במגזר הציבורי, בגופים ציבוריים וברשויות מקומיות, מאפשר דחיית מועדים בקשר להוראות שחלות על תאגידים, וקובע הסדר להארכת תקופות ודחיית מועדים לסדרי דין בבתי דין מנהליים. 

החוק מצטרף לחוקים נוספים שפורסמו לאחרונה העוסקים בדחיית מועדים החלים בתקופת הלחימה, בהם חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023; חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקת מיתקני גז), התשפ"ד-2023; וחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), תשפ"ד-2023.

לחוק השלכות על תחומי פעילות רבים במשק, אך תחולתו אינה אחידה והוא כולל הוראות פרטניות בנוגע לתחומים שונים. נתייחס להיבטים מרכזיים במספר תחומים משפטיים בולטים:

 
 

מזכר זה הוא עדכון כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. אנו מזמינים אתכם לעמוד עמנו בקשר לפרטים נוספים ולייעוץ בקשר לבחינת השלכות החוק בנושאים פרטניים. הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד עדי וייצמן ועידן ארנון ממחלקת הרגולציה, עו"ד אמיר שרף וריקי ברנר ממחלקת שוק ההון, ועו"ד שי בקל ושני טמימה ממחלקת התחרות במשרד ארנון, תדמור - לוי.
עו"ד עדי ויצמן
שותפה, רגולציה
adi@arnontl.com
עו"ד אמיר שרף
שותף, שוק ההון
amir@arnontl.com
עו"ד ריקי ברנר
שותפה, שוק ההון
Ricky@arnontl.com
עו"ד שי בקל
שותף, דיני תחרות
shai@arnontl.com
עו"ד עידן ארנון
רגולוציה
idan.A@arnon.com
עו"ד שני טמימה
דיני תחרות
Shani.T@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה