WebinarWar_2
מסים ומתווה פיצויים - הקלות של רשות המסים
 - עדכון מס' 6 - 

30.11.23

פרסומים נוספים מאת רשות המיסים בדבר הקלות, הנחיות ונהלים בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע) - פורסם ברשומות:
בהמשך לעדכוננו מיום 9.11.2023 בדבר פרסום תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023, הרינו לעדכנכם כי ביום 28.11.2023, פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, (הוראת שעה – חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023 (להלן: "החוק").

על פי החוק, נקבע בין היתר:

א. הארכת תקופות ודחיית מועדים לעניין הליכי מס - אם מועד תחילת תקופת ביצוע פעולה הנכללת בגדר החוק, חל לפני תום התקופה הקובעת (מה-7 לאוקטובר 2023 ועד תום 3 חודשים ממועד זה), ומועד סיום ביצוע הפעולה, חל במהלך התקופה הזו או בחודשיים שאחריה, יידחה היום האחרון כאמור בתקופה שאורכה כאורך התקופה הקובעת – קרי בשלושה חודשים. כך לדוגמא, אם מועד סיומה של תקופה צריך היה לחול 10 ימים לאחר תחילתה של התקופה הקובעת, מועד תום התקופה החדש בהתאם לחוק יחול 10 ימים לאחר סיומה של התקופה הקובעת.

ב. הוראות לעניין דוח לשנת המס 2022 - ככל  ונישום יגיש דוח לשנת המס 2022 לפי סעיף 131 לפקודה בתקופה שמיום 1 בינואר 2024 עד ליום 31 בינואר 2024, יראו את הדוח שהוגש בתקופה כאמור, לעניין ההוראות לפי הפקודה, כאילו הוגש ביום 31 בדצמבר 2023, ובלבד שנישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנות המס 2020 ו2021- הגיש את הדוח לשנת המס 2020 במהלך שנת המס 2021 ואת הדוח לשנת המס 2021 במהלך שנת המס 2022.

ג. הארכת תקופות לעניין דירת מגורים מזכה - מאחר שתהליכים הנוגעים למכירת דירה מצריכים תקופת היערכות, נקבע בחוק כי במסגרת מכירת דירה מזכה, יינתנו למי שחלק מתקופת ההיערכות העומדת לרשותו לפי הוראות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") חלה בתקופה הקובעת, שלושה חודשים נוספים לביצוע המכירה, מהיום האחרון של התקופה הקובעת, או שלושה חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להסתיים התקופה הרלוונטית, לפי המאוחר ביניהם. כך למשל, מי שעבורו התקופה ביחס לביצוע פעולה* לפי הוראת חוק מיסוי מקרקעין הייתה אמורה להסתיים ביום 08.10.2023 כך שיום אחד מתוכה חל בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום 07.01.2024, קרי עד ליום עד 07.04.2024 ומי שעבורו התקופה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין הייתה אמורה להסתיים ביום 01.03.2024, כך שהתקופה הקובעת במלואה חלה בתוכה, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד 01.06.2024.
                                            
*הוראות חוק מיסוי מקרקעין הרלוונטיות:
א. הוראות בעניין התקופה למכירת דירת מגורים הקובעות שיעור מס רכישה לדירה יחידה - סעיפים 9(ג1ג)(2)(ב) ו- (ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין;

ב. הוראות בעניין תקופה של החזקת דירת מגורים אשר תחשב כדירת מגורים יחידה לצורך זכאות בפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה - סעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין;

ג. הוראות לעניין התקופה במכירת דירת מגורים מזכה הזכאית לפטור חד פעמי ממס שבח - סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין;

לנוסח המלא של החוק, לחצו כאן
 
עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022:

בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, פרסמה רשות המיסים ביום 27.11.2023 כי אושר ע"י מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, לעדכן את סדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2022.

יחידים- מועד ההגשה השני למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 50% ליום 31.12.2023, יידחה עד ליום 31.1.2024 . מועד ההגשה השלישי למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 100% ליום 29.2.2024, יידחה עד ליום 31.3.2024 .

חברות- מועד ההגשה השני למכסת דוחות חברות, שנקבעה בשיעור 45% ליום 31.01.2024, יידחה עד ליום 29.2.2024.

להודעת רשות המיסים המלאה לחצו כאן.
 
שאלות ותשובות הנוגעות לפיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים:

רשות המיסים פרסמה רשימת שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל" לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה.

לפרסום השו"ת המלא לחצו כאן.
 
הוראת ביצוע  מס' 2/2023:

נבקש להפנות את תשומת הלב לשתי סוגיות חשובות לטעמנו העולות מהוראת ביצוע מס' 2/2023 בנוגע למענקים בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (להלן: "הוראת הביצוע"):

א. בקשה להגדלת מענק כבר בשלב התביעה: על פי סעיף 12.10 להוראת הביצוע, רשות המיסים תאפשר כבר בשלב הגשת התביעה לבקש הגדלה של המענק וזאת בניגוד לפעמים קודמות. נזכיר כי ביחס למענק הסיוע בתקופת הקורונה, משרדנו הצליח לשכנע את ועדת הערר לסטות מהנוסחה הקבועה ולהגדיל את המענק ב-900,000 ₪, ראו כתבה שהתפרסמה בנושא

לדעתנו קיימת חשיבות גדולה לבחון הגדלת המענק כבר בשלב הגשת התביעה שכן ייתכן ולא ניתן יהיה לבקש סטייה זו בהמשך.

ב. החמרה בגישת רשות המיסים: בשונה מגישת רשות המיסים ביחס לשלב הגשת התביעה למענק הסיוע בתקופת הקורונה, הרי שביחס להוראת הביצוע הנוכחית, נישום שהתרשל וקיבל מקדמות גבוהות מידי, חשוף להטלת קנס, ראו סעיף 12.20 להוראת הביצוע.

בנוסף, ככל ובקשת הנישום הוגשה כדין, נדחתה וזה הגיש השגה – עצם ניהול הליך השגה (או ערר במידה וההשגה נדחית) אינו מעכב השבת סכום המענק העודף וזאת בניגוד למקרים אחרים בעבר בהם עד שלא הסתיים ההליך של ההשגה/ערר, הנישום לא נדרש היה להחזיר את המענק העודף. 
 
לצפייה בהוראת הביצוע, לחצו כאן.

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים:

בהמשך לעדכון מס' 5 שפרסמנו ביום 20.11.2023 בדבר אישורן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023 (להלן: "התקנות") על ידי ועדת הכספים של הכנסת (למעבר לעדכון מס' 5 לחצו כאן), נבקש לעדכנכם כי התקנות פורסמו ברשומות.
 
לצפייה בתקנות לחצו כאן.
 
 
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מסים
ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר
מסים
amiad.a@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה