headers1
שלום ,

דוח האחריות התאגידית של קבוצת לאומי 2013 נפתח בהצגת החזון החדש: "הסביבה העסקית, הכלכלית והחברתית החדשה הביאה את קבוצת לאומי לבחון ולנסח מחדש את חזונה ואת ערכי הליבה שלה באופן שיביא לידי ביטוי את תהליך השינוי שהיא עוברת בשנים האחרונות. בתהליך חוצה ארגון שבו שותפו מנהלים ועובדים, נוסח חזון הקבוצה במשפט אחד:
להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית עבור הלקוח."

לקביעת דגשי האחריות התאגידית נבנתה "מטריצת המהותיות", במסגרתה גובשו הנושאים הרלוונטיים ונערך סקר מקיף בקרב: דירקטוריון והנהלת לאומי, כ-400 עובדים, 500 לקוחות, ספקים וארגונים חברתיים וסביבתיים. בין הנושאים בעדיפות גבוהה: מניעת שוחד ושחיתות, נגישות לעובדים ולקוחות עם מוגבלויות, מסירת מידע פשוט וברור ללקוחות, קוד אתי להתנהלות במקביל מול כל מחזיקי העניין, שמירה על זכויות עובדי מיקור חוץ, סיוע לאוכלוסיות חלשות בהתנהלות הכלכלית ועוד. 

מוזמנים לבקר באתר לאומי פלוס לאחריות תאגידית וכן לעיין בתקציר הדוח או בדוח המלא.


עיקרי דוח קבוצת לאומי לשנת 2013

הדוח כולל את בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי, לאומי קארד, לאומי פרטנרס והחברה לנאמנות. הדוח אושר לדירוג A+ מטעם ארגון ה-GRI ומכיל התייחסות לסעיפי אמנת ה- Global Compact
ElementsPict... ElementsPict...
ElementsPict... ElementsPict...
ElementsPict...

מוזמנים לבקר באתר לאומי פלוס לאחריות תאגידית וכן לעיין בתקציר הדוח או בדוח המלא.