אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
שלום ,

קבוצת מזרחי טפחות פרסמה את דו"ח האחריות התאגידית שלה לשנת 2014.

בדו"ח מוצגות הפעילויות של הקבוצה מול מחזיקי העניין: לקוחות, עובדים, ספקים, הקהילה והסביבה. צירי התוכן המרכזיים בו הם קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית-קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה ואחראית לעובדי הקבוצה, שמירה על הסביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.

הדו"ח נכתב בהתאם לתקן הדיווח של GRI-G4, ברמת השקיפות הגבוהה ביותר, ומתמקד ב-20 הנושאים שזוהו כמהותיים לפעילות הקבוצה ולמחזיקי העניין שלה.

דו"ח זה, השני במספר, בא להעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לדיווח בשקיפות למחזיקי העניין, על הרחבה והטמעה שנעשו בשנה האחרונה ועל השלבים הבאים בדרך.

מוזמנים לעיין
בדו"ח המלא.
_____
לזרקורים קודמים: