___________copy
חברות יקרות ושותפים לדרך, 

חג הפסח מתקרב וזו הזדמנות עבורנו להתבונן פנימה, בימים הקשים שאנחנו עוברים, לחשוב חירות ולאחל חירות. לאחל לכל עובדת ועובד חיים בכבוד וברווחה, העסקה הוגנת וצדק. לשאוף לחיים בחברה סולידרית, אשר מגנה על קהילות מודרות ומעודדת סובלנות. לבקש חברה שומרת חוק, בה שלטון החוק הוא גם אכיפה של חוקים חברתיים, חוקי עבודה, אשר נועדו להגן ולשמור על עובדות ועובדים.

חירות היא גם המנוע שלנו בקו לעובד להיאבק עבור כל אלה. 

למעלה מחצי שנה שעובדים בישראל מתמודדים עם מצב חירום, כשפרנסתם נגדעה והם חרדים באשר לביטחונם הכלכלי בהיעדר מדיניות ברורה המבחינה בצרכיהם הבוערים. הם שקופים למקבלי ההחלטות והראשונים לשלם את מחיר המלחמה, נתונים לעוני, חסרי הגנה וקול במסדרונות הכנסת. גם בשגרה וגם בחירום, המדינה מתנערת מאחריותה בהגנה על אוכלוסיות עובדות החיות בעוני, משרדי הממשלה מתפרקים מאחריותם ועובדות ועובדים נשלחים להתמודד לבד עם כשלי המדיניות, הקיצוצים התקציביים, קריסת מערכות הרווחה והחלטות חסרות אחריות. 

כשחירותן של אוכלוסיות שלמות בסכנה, ארגוני החברה האזרחית מתייצבים לצדן. הם הכתובת והמזור. ללא תקציבים או תמיכה ממשלתית, בצניעות ונחישות, עמותות וארגונים פועלים ללא לאות, בשגרה ובמלחמה, כדי לספק שירותים חברתיים, נגישות לזכויות, אוזן קשבת ותמיכה לכל דורש. השירותים החברתיים בישראל נמצאים בקריסה, משרדי ממשלה מיותרים ותקציבי עתק של מיליארדי שקלים מביאים לקיצוץ בתקציבי הרווחה, החינוך והבריאות, כך שבחזית ההגנה על רווחתן של אוכלוסיות מודרות ניצבים מתנדבות ומתנדבים, פעילים חברתיים ועמותות כדי להיאבק על חירות לכל יושבי הארץ.

מתנדבות ומתנדבי קו לעובד וצוות הארגון פועלים כבר חצי שנה במתכונת חירום, והחששות שלנו התממשו: צפינו את היציאה ההמונית לחל"ת וניתוק יחסי העבודה, היעדר רשת בטחון תעסוקתית והפרה שיטתית של זכויות עובדים בחסות מצב החירום. כך, על רקע היעדר מדיניות מצד הממשלה, על רקע ההבנה הלקויה של חשיבות הקשר העדין והמשמעותי שבין אדם למקום עבודתו וחשיבותם של הקשרים החברתיים ולהתפתחותו האישית והמקצועית, מתנדבת רחבת לב בקו לעובד עונה לעובדים מודאגים בסופו של עוד יום שכולו כאב ומלחמה.

וזו המציאות אותה אנחנו פועלים לשנות. 

רגע לפני שנכנס החג אני רוצה לברך ולאחל שהחירות אליה אנחנו מייחלים תחול על כולם: שעובדי הקבלן יזכו להעסקה ישירה, שעובדים מבוגרים יוכלו לפרוש לגמלאות ולא להמשיך לעבוד עמוק לתוך הזקנה כדי לממן מזון ותרופות, שעובדים שפונו מביתם וממקומות עבודתם יזכו לשוב במהרה לביתם, שעובדים ישראלים ופלסטינים ישובו להתפרנס בכבוד ויוכלו לציין חגים ומועדים ברווחה עם משפחותיהם, שנהדק את אחיזתנו זה בזה ונקדם סולידאריות ושוויון בכל אשר נפנה. 

שלכם,
אוהד אמר, מנכ"ל קו לעובד

____________...