WebinarWar_2
מיסים - הקלות, הבהרות ונהלים של רשות המיסים
- עדכון מס' 2 -
פרסומים נוספים מאת רשות המיסים בדבר הקלות, הנחיות ונהלים בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה:

ביום 23.10.2023, פרסמה רשות המיסים כי החליטה להתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס אף ללא מספר הקצאה וזאת עד ליום 31.03.2024.

נזכיר, כי כחלק ממאבק רשות המיסים בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, תוקן חוק מס ערך מוסף ונקבע בו כי החל מיום 01.01.2024, רשות המיסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות העולות על סכום של 25,000 ש"ח.

על אף ההקלה שפורסמה, עוסקים שבכל זאת יבקשו מספר הקצאה החל מיום 01.01.2024, יקבלו מספרי הקצאה ואף יזכו לטיפול מהיר יותר בהחזרי מע"מ.
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024:

ביום  23.10.2023, פרסמה רשות המיסים את מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2024. 

לצפייה במועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2024 לחצו כאן.

מקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ:

ביום 22.10.23, פתחה רשות המיסים את האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק הכלכלי שנגרם לעסק שלהם בשל מלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת תביעה.

בהתאם לפרסום רשות המיסים, על בעל העסק להודיע כי הוא מבקש מקדמה והרשות תחשב את גובהה. כמו כן, המקדמה תשולם בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה. בהמשך, בעל העסק יגיש תביעת פיצויים (ומסכום הפיצויים יופחת סכום המקדמה).

רשות המיסים תחשב את גובה המקדמה על סמך הנתונים שבידה ותערוך חישוב אוטומטי בשני מסלולים (שכר ומחזורים) ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר (למעט בעלי עסקים מענפים מסוימים שיקבלו מקדמה לפי תחשיב של מסלול שכר) כאשר תקרת המקדמה עומדת על סך של 500,000 ש"ח.
ניתן להגיש בקשות למקדמה עד ליום 15.11.2023 ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש תביעה לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים.

נציין כי ועדת הכספים אישרה ביום 24.10.23 להכליל גם את אשקלון ומבקיעים כיישובי ספר ואולם רשימת היישובים המדויקת תפורסם בנפרד בהקדם.

להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן; להגשת הבקשה, לחצו כאן.

מתווה פיצויים מוצע לעסקים:

ביום 19.10.2023 פורסמו על ידי שר האוצר עיקריו של מתווה פיצויים מוצע לעסקים שנפגעו כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". עם זאת, לאחר דיון סוער בוועדת הכספים של הכנסת שהתקיים ביום 23.10.2023 ובמהלכו העלו כלל גורמי המשק וחברי כנסת רבים ביקורת על מתווה האוצר, מתווה הפיצויים לא אושר בוועדת הכספים. 
אנו עוקבים אחר הדיונים ולכשיתפרסם מתווה סופי, נעדכנכם בהתאם. 

אי הכללת עלויות הובלה מסוג "תם מסע" ו"היטל מלחמה" בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא:

ביום 19.10.2023 פורסמה הנחיה מאת ראש מנהל המכס ולפיה אין לכלול בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא את עלויות ההובלה שנגרמו ליבואנים עקב מצב המלחמה וזאת החל מיום 16.10.2023 ועד להודעה חדשה.

מדובר בעלויות של הובלה, פריקה וטעינה המפורטות בחשבון המטענים ששולמו על ידי היבואן בנוסף לתשלום ששילם בתחילת המסע ואשר נגרמו ליבואן במקרה של הכרזת "תום מסע" בנמלים זרים ואין ליבואן שליטה עליהן וכן בהוצאות המופיעות בחשבון המטענים כ"היטל מלחמה" (War Risk Surcharge)  המוטלות על ידי חברות הספנות על כלל לקוחותיהן בישראל בעת המלחמה.

על היבואן להוכיח את קיומן של העלויות הנוספות האמורות מסוג תם מסע ו/או היטל מלחמה ועל כן על היבואן לצרף להצהרת היבוא, מסמכים על העלויות המקוריות והעלויות הנוספות .

להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.

פספסתם את העדכון הקודם שפורסם בנושא? למעבר לחצו כאן
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מיסים
ofirl@arnontl.com

עו"ד עמיעד אבנר
מיסים

amiad.a@arnontl.com

לחץ לקבלת לגרסה הנגישה