WebinarWar_2
מסים ומתווה פיצויים -
הקלות של רשות המסים ומשרד האוצר
 - עדכון מס' 3 - 
פרסומים נוספים מאת רשות המיסים ומשרד האוצר בדבר הקלות בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", מפורטים להלן:

מתווה פיצויים בגין נזקים עקיפים:

בהמשך לעדכון שפרסמנו ביום 26.10.2023 בדבר מתווה פיצויים מוצע שפורסם ע"י משרד האוצר ביום 19.10.2023 וזכה לביקורת רבה מצד כלל הגורמים במשק, הרינו לעדכנכם כי משרד האוצר גיבש מתווה מתוקן ובהתאם ביום 30.10.2023 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק תכנית הסיוע הכלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן: "תזכיר החוק").
 
בהתאם לתזכיר החוק, יינתנו פיצויים לעסקים אשר בשל השפעת מלחמת "חרבות ברזל" מחזור עסקאותיהם ירד בלמעלה מ-25% בחודשים אוקטובר ו\או נובמבר 2023 לעומת תקופת הדיווח המקבילה בשנה הקודמת (על פי הדיווחים למע"מ) וזאת כאשר הדיווח הוא חד חודשי ושיעור ירידה של למעלה מ-12.5% כאשר הדיווח הינו דו חודשי. כמו כן נקבעו הוראות חישוב שונות לעסקים שהחלו פעילותם מיום 02.09.2022 ואילך.
 
פיצויים לעסקים אשר מחזור עסקאותיהם מעל 18,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח:
עסקים אלו זכאים, ככל ויעמדו בתנאים שנקבעו, לפיצויים בסכום חודשי כדלקמן:

(1) מחזור מעל 18,000 ש"ח עד 50,000 ש"ח - סכום של 1,750 ש"ח;

(2) מחזור מעל 50,000 ש"ח עד 120,000 ש"ח - סכום של 3,300 ש"ח;

(3) מחזור מעל 120,000 ש"ח עד 150,000 ש"ח - סכום של 2,650 ש"ח מוכפל במקדם הנזק; 

(4) מחזור מעל 150,000 ש"ח עד 200,000 ש"ח - סכום של 3,125 ש"ח מוכפל במקדם הנזק;

(5) מחזור מעל 200,000 ש"ח עד 250,000  ש"ח - סכום של 4,000 ש"ח מוכפל במקדם הנזק;

(6) מחזור מעל 250,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח - סכום של 4,675 ש"ח מוכפל במקדם הנזק;
 
פיצויים לעסקים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 300,000 ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח:

עסקים אלו זכאים, ככל ויעמדו בתנאים שנקבעו, לפיצויים בגובה ה"הוצאות המזכות" המהוות את ההוצאות הקבועות* בתוספת "הוצאות השכר בתקופת הזכאות" המהוות 75% מעלות השכר כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (בחודשים אוקטובר או נובמבר 2023) כפול 1.25.
 
*רכיב "ההוצאות הקבועות" הינו מכפלת 1/12 מסך התשומות בשנת 2022 כפול מקדם ההוצאות הקבועות כאשר מקדם ההוצאות הקבועות נקבע באופן הנ"ל:

tavla
כמו כן, נקבעה תקרת פיצויים דיפרנציאלית בהתאם למחזור, כדלקמן:

(1) עד 100 מיליון ש"ח – תקרה של 600,000 ש"ח;

(2) מעל 100 מיליון ש"ח ועד 300 מיליון ש"ח – תקרה של 600,000 ש"ח + 0.3% מחלק מחזור העסקאות בשנת הבסיס עולה על 100 מיליון ש"ח;

(3) מעל 300 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – תקרה של 1,200,000 ש"ח.
 
נציין כי על פי תזכיר החוק, עסקים עם מחזור עסקאות העולה על 400 מיליון ש"ח אינם זכאים לפיצוי.
 
הקלות והטבות בעניין קבלת דמי אבטלה לעובדים שהעסקתם הופסקה בעקבות המלחמה:

בשל החשש כי בעקבות מלחמת חרבות ברזל מעסיקים יוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או לחילופין יפטרו את עובדיהם ובמטרה לתת מענה סוציאלי לעובדים הללו, תזכיר החוק כולל הקלות במתווה הוצאת עובדים לחל"ת לרבות הפחתת תקופת החל"ת המינימאלית ל-14 ימים במקום 30 ימים, הפחתת תקופת האכשרה המינימאלית ל-6 חודשי עבודה במקום 12 חודשי עבודה, הטבת התנאים לזכאות לדמי אבטלה כך שגם מי שניצל 180% מימי זכאותו לדמי אבטלה יהיה זכאי לדמי אבטלה ועוד. 
 
יודגש כי נוסח המתווה הנ"ל אינו סופי וכאמור הופץ להערות הציבור ביום 30.10.2023.
 
לנוסח תזכיר החוק המלא, לחצו כאן.
 
פיצוי בשל נזק שנגרם למעסיקים בעקבות תשלום שכר לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם מכיוון שפונו מביתם:

ביום 29.10.2023, פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור המעסיקים ולפיה מעסיק של עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפונו בשל החלטות ממשלה (ה"מ מס' 950 מיום 12.10.2023, ה"מ מס' 975 מיום 18.10.2023 וכן בצו האלוף על סגירת שטח מרחב אוגדת עזה מיום 17.10.23) שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי המעסיק לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד בנסיבות הללו. 
לפי הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג – 1973, תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע.
 
להודעת רשות המיסים המלאה ולרשימת הישובים המפורטת לחצו כאן
 
תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף:

ביום 29.10.2023, פרסמה רשות מיסים כי הוקמו שני חניונים ייעודיים אליהם יגררו הרכבים הנמצאים בישובים בטווח 0-4 ק"מ מהרצועה ומצירי התנועה ביישובי העוטף ומחניון רעים.
רשות המיסים מתעדת את הרכבים המגיעים לחניונים הללו, עורכת להם חוות דעת שמאית ובמקביל מנסה לאתר בעלי הרכבים על מנת לפצותם.
בעל רכב שאינו יודע היכן נמצא רכבו, יכול לברר האם הרכב נמצא באחד החניונים באמצעות פנייה למוקד הטלפוני הייעודי: 074-7617166 או בדוא"ל otef04@taxes.gov.il או באמצעות נציג קרן הפיצויים מס רכוש שמגיע למלון שלו.
 
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.
 
תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ":

ביום 26.10.2023, הודיעה רשות המיסים כי לאור המצב הבטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל", המועד האחרון להגשת תביעות לנזק עקיף בגין מבצע "מגן וחץ" יוארך עד ליום 31.12.2023.
 
להודעת רשות המיסים המלאה, לחצו כאן.


למעבר לעדכון מסים מס' 1 לחצו כאן.
למעבר לעדכון מסים מס' 2, לחצו כאן.
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד (רו"ח) אופיר לוי
שותף מוביל, מסים
ofirl@arnontl.com
עו"ד עמיעד אבנר
מסים
amiad.a@arnontl.com
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה